Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-1993
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1992 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1991;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1993 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 4,2.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993.

's-Gravenhage, 13 november 1992
De

staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto