Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-4-1983
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1982 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1981;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet van 22 december 1982, Stb. 704, houdende uitstel van de wijziging van rechtswege door indexering van de bedragen voor levensonderhoud tot 1 april 1983, en afwijking daarbij van de aanpassingsmethodiek, alsmede achterwegelating van de wijziging van rechtswege door indexering van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen van de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden per 1 januari 1983;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 april 1983 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 6,4.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983.

's-Gravenhage, 7 februari 1983
De

Staatssecretaris

van Justitie,

V. N. M. Korte- van Hemel