Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-1977
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen vastgesteld krachtens artikel 9, achtste lid, der Algemene Ouderdomswet, per 30 september 1976 ten minste één procent afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1975;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1977 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 7.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977.

's-Gravenhage, 10 november 1976
De

Minister

van Justitie,

Van Agt.