Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-1999
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999

De Staatsecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1998 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1997;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1999 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3,3.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999.

's-Gravenhage, 3 november 1998
De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen