Rijksoverheid

Wettenpocket Burgerlijk Wetboek Boek 1

Titel regeling
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985; Burgerlijk Wetboek Boek 1
Geldend vanaf
1-1-1985
Geselecteerde elementen
Volledig
Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1984 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1983;
Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1985 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 0,5.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985.

's-Gravenhage, 7 november 1984
De

staatssecretaris

voornoemd,

V. N. M. Korte-van Hemel