Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
10-6-2021
Downloads
395
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Ministeriele-regeling Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Aanwijzing sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1997
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Zbo Beleidsregel Boete werknemer 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2013
Zbo Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Zbo Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Zbo Beleidsregel boete werkgevers ZW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Zbo Beleidsregel boete werknemer 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Beleidsregel kostenvergoeding UWV  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Zbo Beleidsregel maatregelen UWV  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2015
Zbo Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2015
Beleidsregel Beleidsregel uurloonschatting 2008  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2010
Zbo Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid  
 
Versie geldend vanaf : 19-08-2010
Zbo Beleidsregels Scholing UWV 2021  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2021
Zbo Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2018
Zbo Beleidsregels beoordelingskader poortwachter  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2006
Zbo Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-2019
Zbo Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2011
Zbo Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2005
Zbo Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2005
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2020
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2005
AMvB Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
AMvB Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Besluit loon- en inkomenssuppletie  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2006
AMvB Besluit regels export uitkeringen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Zbo Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2008  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2008
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2009  
 
Versie geldend vanaf : 08-02-2009
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2010  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2010
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2011  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2011
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2012  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2012
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2013  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2013
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2014  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2014
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2017  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2017
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-2017
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2019
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2020  
 
Versie geldend vanaf : 03-01-2020
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2021
Zbo Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2007  
 
Versie geldend vanaf : 07-02-2007
AMvB Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2005
Ministeriele-regeling Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Boetebesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Zbo Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2020
Zbo Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006  
 
Versie geldend vanaf : 03-08-2006
AMvB Dagloonbesluit werknemersverzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2020
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling BZK 2004  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2005
AMvB Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Beleidsregel Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2007
Ministeriele-regeling Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Regeling bepaling eerste werkdag  
 
Versie geldend vanaf : 29-12-2005
Ministeriele-regeling Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling terugvordering geringe bedragen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling verlof en STP jeugdigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Zbo Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
Ministeriele-regeling Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2002
Zbo Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2007
AMvB Reglement justitiële jeugdinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Remigratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Remigratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2021
AMvB Reïntegratiebesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Reïntegratieregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
AMvB Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Uitzondering toepassingstermijn anticumulatie (ex artikel 33 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Zbo Vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2003  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2003
Ministeriele-regeling Wijziging dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1999
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?