Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2022
Type
Zbo
Wetsfamilie
Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2022; Wet College voor toetsen en examens; Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
29-1-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van het College voor toetsen en examens van 19 januari 2022, nummer CvTE-22.00015, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor toetsen en examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2022)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, zevende lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel 1

Het College voor toetsen en examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage Aangewezen vakken tweede tijdvak die onder geheimhouding worden afgenomen (bijlage bedoeld als in artikel 1)

Vak/niveau

basis-beroeps-gerichte leerweg

kader-beroeps-gerichte leerweg

gemengde leerweg

theoretische leerweg

havo

vwo

 

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

   

aardrijkskunde BB/KB papier

x

x

       

Arabisch

x

x

x

x

x

x

biologie BB/KB papier

x

x

       

dans GL/TL

   

x

x

   

Duits BB/KB papier

x

x

       

economie BB/KB papier

x

x

       

Engels BB/KB papier

x

x

       

Frans

x

x

       

Fries

   

x

x

x

x

geschiedenis BB/KB papier

x

x

       

maatschappijkunde BB/KB papier

x

x

       

Nederlands BB/KB papier

x

x

       

nask 1 BB/KB papier

x

x

       

Russisch

       

x

x

Spaans

x

x

       

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde BB/KB papier

x

x