Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling PTA staatsexamens VO 2022
Type
Zbo
Wetsfamilie
Regeling PTA staatsexamens VO 2022; Wet College voor toetsen en examens; Staatsexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs; Staatsexamenbesluit VO BES; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Geldend vanaf
1-10-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 19 april 2021, nummer CvTE-21 21.00583, houdende vaststelling van het Programma van Toetsing en Afsluiting staatsexamens vo en staatsexamens vo BES 2022 (Regeling PTA staatsexamens VO 2022)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens, artikel 13, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit VO, en artikel 12, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES;

Besluit:

Artikel 1. Programma van toetsing en afsluiting staatsexamens vo en vo BES 2022

Het programma van toetsing en afsluiting voor de college-examens van de staatsexamens voortgezet onderwijs 2022 en het programma voor toetsing en examens voor de college-examens van de staatsexamens voortgezet onderwijs BES 2022 als bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens, worden vastgesteld voor de vakken en onderdelen van het eindexamen als vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021 en vervalt per 31 december 2022.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling PTA staatsexamens VO 2022.

Artikel 4. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de programma’s van toetsen en examens die ter inzage worden gelegd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs op www.duo.nl.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staatsexamens vo 2022 en staatsexamen vo BES 2022 als bedoeld in artikel 1

Voor de vakken opgenomen in de tabellen 1 tot en met 4, en voor de onderdelen van het staatsexamen als vermeld in tabel 5, zijn deel-PTA’s vastgesteld voor de staatsexamens VO 2022.

In tabel 6 is een (deel-)PTA opgenomen voor het staatsexamen in algemene zin.

De (deel-)PTA’s voor de vakken en onderdelen van het staatsexamens vwo-havo-vmbo 2022, zoals vermeld in deze bijlage bij de regeling, worden geplaatst op de website www.duo.nl/particulier/vakinformatie-voor-het-staatsexamen

Tabel 1

vwo

Voor het staatsexamen vwo 2022 worden (deel-)PTA’s voor de volgende vakken vastgesteld:

 

Nederlandse taal en literatuur

Latijnse taal en cultuur

Griekse taal en cultuur

 

moderne vreemde talen:

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en literatuur elementair

Chinese taal en cultuur

Chinese taal en cultuur elementair

Duitse taal en literatuur

Engelse taal en literatuur

Franse taal en literatuur

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en literatuur elementair

Russische taal en literatuur

Russische taal en literatuur elementair

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en literatuur elementair

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en literatuur elementair

 

Friese taal en cultuur

Papiamentse taal

 

algemene natuurwetenschappen (ANW)

biologie

informatica

natuur, leven en technologie

natuurkunde

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

wiskunde D

 

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

economie

filosofie

geschiedenis (nieuw programma)

geschiedenis (oud programma, bezemexamen)

maatschappijleer

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

 

handvaardigheid

kunst (algemeen)

muziek

tekenen

Tabel 2

havo

Voor het staatsexamen havo 2022 worden (deel) PTA’s voor de volgende vakken vastgesteld:

 

Nederlandse taal en literatuur

 

moderne vreemde talen:

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en literatuur elementair

Duitse taal en literatuur

Engelse taal en literatuur

Franse taal en literatuur

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en literatuur elementair

Russische taal en literatuur

Russische taal en literatuur elementair

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en literatuur elementair

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en literatuur elementair

 

Friese taal en cultuur

Papiamentse taal

 

algemene natuurwetenschappen (ANW)

biologie

informatica (nieuw programma)

informatica (oud programma, bezemexamen)

natuur, leven en technologie

natuurkunde

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde D

 

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

economie

filosofie

geschiedenis (nieuw programma)

geschiedenis (oud programma, bezemexamen)

maatschappijleer

maatschappijwetenschappen

 

handvaardigheid

kunst (algemeen)

muziek

tekenen

 

rekenen

Tabel 3

vmbo TL/GL

Voor het staatsexamen vmbo GL/TL 2022 worden (deel-)PTA’s voor de volgende vakken vastgesteld:

 

Nederlandse taal

 

moderne vreemde talen:

Arabische taal

Duitse taal

Engelse taal

Franse taal

Spaanse taal

Turkse taal

 

Friese taal en cultuur

Papiamentse taal

 

maatschappijleer

maatschappijkunde

 

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

 

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

economie

 

kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid/handenarbeid, handvaardigheid/textiele werkvormen

kunstvakken II beeldende vakken – tekenen

kunstvakken II muziek

 

rekenen

Tabel 4

vmbo KB/BB

Voor het staatsexamen vmbo KB/BB 2022 worden (deel-)PTA’s voor de volgende vakken vastgesteld:

 

Nederlandse taal

 

moderne vreemde talen:

Arabische taal

Duitse taal

Engelse taal

Franse taal

Spaanse taal

Turkse taal

 

maatschappijleer

maatschappijkunde

 

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

 

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

economie

 

rekenen

Tabel 5

Voor het staatsexamen vo 2022 worden (deel-)PTA’s voor de volgende onderdelen van het staatsexamen vastgesteld:

 

onderdelen van het staatsexamen:

profielwerkstuk 2022

Tabel 6

Voor het staatsexamen vo 2022 wordt het volgende (deel-)PTA’s vastgesteld voor het staatsexamen in algemene zin:

 

toegestane hulpmiddelen vwo, havo en vmbo