Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling Examencondities cspe 2004
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling Examencondities cspe 2004; Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo; Kaders cspe 2004 vmbo; Wet College voor toetsen en examens
Geldend vanaf
13-9-2003
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling examencondities centraal schriftelijk examen en centraal praktisch examen (cspe) 2004

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. ICT in het cspe 2004

Voor ieder beroepsgericht programma in het vmbo geldt:

  • 1. ICT-toepassingen die voor kunnen komen in het cpe BB 2004, kunnen eveneens deel uit maken van het cspe 2004.

  • 2. Een gedeelte van de vaktheorie kan zowel schriftelijk als met behulp van de computer getoetst worden.

Artikel 2. Het examenrooster voor het cspe 2004

  • 1. De begindatum voor het cspe is maandag 5 april 2004.

  • 2. Voor het cspe eindigt het eerste tijdvak op vrijdag 28 mei 2004.

  • 3. Het tweede tijdvak voor het cspe begint op woensdag 9 juni 2004.

  • 4. Voor het cspe eindigt het tweede tijdvak op dinsdag 22 juni 2004.

Artikel 3. De beoordeling van het cspe 2004

De bepalingen in de regeling Beoordeling centraal examen (Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002) zijn onverminderd van toepassing op het cspe.

Artikel 4. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van OCenW-Regelingen, waarin deze mededeling bekend is gemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2003.

Artikel 6. Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als ’Regeling Examencondities cspe 2004’.

De

voorzitter van de CEVO

,

drs. J. Bouwsma