Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg; Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies; Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
Geldend vanaf
15-2-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 februari 2020, nr. MBO/19527682, houdende instelling van de Tijdelijk panel van deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gezien artikel 9 van de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • panel: Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • regeling: Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg

Artikel 2. Instelling panel

 • 1. Er is een tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg.

 • 2. Het panel wordt met terugwerkende kracht ingesteld met ingang van 1 december 2019 en wordt opgeheven per 1 augustus 2024.

 • 3. Leden van het panel zijn ook na 1 augustus 2024 te consulteren door de Minister in verband met de rechten en plichten die voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde taken van het panel.

Artikel 3. Taken

 • 1. Het panel is belast met het beoordelen van de subsidieaanvragen, bedoeld in artikel 9 van de regeling, alsmede de overige taken die haar zijn opgedragen op grond van bijlage 1 van de regeling.

 • 2. Het panel brengt per aanvraagperiode, als bedoeld in artikel 9 van de regeling, een advies uit aan de Minister over de subsidieaanvragen. Dit advies bevat:

  • a. voor iedere aanvraag een beschrijving per criterium dat als voldoende of als onvoldoende is beoordeeld;

  • b. een rangschikking van de voldoende beoordeelde aanvragen, bedoeld in artikel 9, tweede lid van de regeling; en

  • c. een draagkrachtige motivering per beoordeling waarbij onvoldoendes voor de criteria 3 en 4 zijn toegestaan, mits gecompenseerd door hogere scores voor criteria 1 en 2.

Artikel 4. Termijnen

 • 1. Het panel voert de taken met betrekking tot de subsidieaanvragen, bedoeld in artikel9 van de regeling telkens na afloop van een aanvraagperiode, binnen twintig weken uit.

Artikel 5. Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1. Het panel bestaat uit drie leden, waarbij sprake is van een roulerend voorzitterschap tussen twee leden. Indien het aantal ingediende aanvragen in volgende aanvraagronden daar aanleiding toe geeft, kunnen er nog ten hoogste twee andere leden worden toegevoegd.

 • 2. De voorzitter en de overige leden worden door de Minister benoemd en, in voorkomend geval, geschorst of tussentijds ontslagen.

 • 3. De voorzitter of een ander lid kan worden geschorst of tussentijds ontslagen indien:

  • a. daarom door de betreffende persoon is verzocht;

  • b. het functioneren van de voorzitter of het lid daartoe aanleiding geeft; of

  • c. gebleken is dat de onafhankelijkheid van de voorzitter of het lid niet gewaarborgd is.

 • 4. Bij tussentijds ontslag van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

 • 5. Een lid neemt niet deel aan de beoordeling van of advisering over een subsidieaanvraag, indien het de beoordeling van of het advies over een aanvraag betreft, waarbij dat lid een persoonlijk of zakelijk belang heeft.

Artikel 6. Leden

 • 1. Tot leden van het panel worden benoemd:

  • a. mevrouw Anke van Bodegom te Bilthoven tevens voorzitter;

  • b. mevrouw Joke Elzenaar te Biddinghuizen, tevens voorzitter;

  • c. de heer Gerrie van Sunder te Huizen.

 • 2. Het voorzitterschap van het panel rouleert tussen de twee tot voorzitter benoemde leden. Mevrouw Anke van Bodegom start met het voorzitterschap voor de eerste twee aanvraagrondes.

Artikel 7. Secretariaat

 • 1. Het panel wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het panel.

 • 3. In het secretariaat wordt voorzien door de Minister en is als zodanig belegd bij DUS-I.

Artikel 8. Werkwijze

 • 1. Het panel stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2. Het panel kan zich, na toestemming van de Minister, door andere personen doen bijstaan, voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 9. Informatieplicht

Het panel verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 10. Vergoeding

 • 1. De vergoeding van de leden van het panel bedraagt per dagdeel € 278,63.

 • 2. Een panellid ontvangt de volgende vergoeding:

  • a. voor het beoordelen van een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 9 van de regeling, één dagdeel per vergadering.

  • b. per te beoordelen dossier ¾ dagdeel.

  • c. per aanvraagperiode één dagdeel voor het uitbrengen van advies aan de Minister.

 • 3. Naast de vergoeding in het tweede lid, kan de voorzitter in overleg met DUS-I ten hoogste één dagdeel reserveren voor werkzaamheden van het panel betreffende voorbereiding.

Artikel 11. Kosten van het panel

De kosten van het panel komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning.

Artikel 12. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens het panel worden vervaardigd of vergaard, worden niet door het panel openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 13. Archiefbescheiden

Het panel draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de Directie Middelbaar Beroepsonderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 december 2019.

 • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 augustus 2024.

Artikel 15. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven