Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Inrichtingsbesluit v.a.v.o.
Type
AMvB
Wetsfamilie
Inrichtingsbesluit v.a.v.o.; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-8-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 25 juni 1993, houdende onder meer voorschriften omtrent de inrichting van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 1 april 1993, nr. 93013 842/3220, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 23b, tweede lid, en 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 29 januari 1993, nr. OR 92000294/4 K);
De Raad van State gehoord (advies van 14 mei 1993, nr. W05.93.0205);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 22 juni 1993, nr. 93035707/3220, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs;

opleiding: een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, van de wet.

Hoofdstuk II. Inrichting onderwijs

Artikel 2. Vakken gymnasium

[Vervallen]

Artikel 3. Vakken atheneum

[Vervallen]

Artikel 4. Vakken h.a.v.o.

[Vervallen]

Artikel 5. Vakken m.a.v.o.

[Vervallen]

Artikel 6. Beslistermijn bij bezwaar

Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van een bezwaarschrift van een belanghebbende tegen een besluit tot weigering van de toelating van een kandidaat-vavo-student of een kandidaat-extraneus, of tegen een besluit tot definitieve verwijdering van de vavo-student respectievelijk de extraneus.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Inrichtingsbesluit v.a.v.o.

Artikel 9

[Vervallen]

Artikel 10

[Vervallen]

Artikel 11

[Vervallen]

Artikel 12. Vakken oriëntatie en doorstroming

[Vervallen]

Artikel 13. Maximale cursusduur oriëntatie en doorstroming

[Vervallen]

Artikel 14. Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o.

[Vervallen]

Artikel 15

[Vervallen]

Artikel 16

[Vervallen]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Hoofdstuk II

Toelating en verwijdering

Artikel 2.

Toelating

Artikel 3.

Toelaatbaarheidsvoorwaarden

Artikel 4.

Inschrijving in vakken

Artikel 5.

Schorsing

Artikel 6.

Definitieve verwijdering

Artikel 7.

Beslistermijn bij bezwaar

Hoofdstuk III

Inrichting onderwijs

Artikel 8.

Vakken gymnasium

Artikel 9.

Vakken atheneum

Artikel 10.

Vakken h.a.v.o.

Artikel 11.

Vakken m.a.v.o.

Artikel 12.

Vakken oriëntatie en doorstroming

Hoofdstuk IV

Cursusduur

Artikel 13.

Maximale cursusduur oriëntatie en doorstroming

Hoofdstuk V

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14.

Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o.

Artikel 15.

Inwerkingtreding

Artikel 16.

Citeertitel