Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018; Regeling subsidie zij-instroom; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies; Wet voortgezet onderwijs 2020; Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
Geldend vanaf
20-12-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 december 2018, nr. vo/1457242, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom en op artikel 1.4, derde lid, van de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo;

Besluiten:

Artikel I

Met inachtneming van artikel 4, zesde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom wordt een bedrag van € 1.000.000 toegevoegd en naar evenredigheid verdeeld over de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2018, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling subsidie zij-instroom, zoals bekend gemaakt in de Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 maart 2018 (Stcrt. 2018, 11700), zoals gewijzigd bij de Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 oktober 2018 (Stcrt. 2018, 58330).

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob