Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018; Regeling subsidie zij-instroom; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies; Wet voortgezet onderwijs 2020; Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
Geldend vanaf
10-4-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Bekendmaking van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 februari 2018, nr. 1286401, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 4, derde en zesde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 en op artikel 1.4, derde lid, van de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo,

Besluit:

Artikel I

Met inachtneming van artikel 4, zesde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 wordt een bedrag van € 1.830.000 naar evenredigheid verdeeld over de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2017, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

Artikel II

De subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2018, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 worden vastgesteld op:

€ 7.200.000 voor zij-instromers in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

€ 3.920.000 voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs; en

€ 7.220.000,– voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob