Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet overige OCW-subsidies; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidi√ęring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies
Geldend vanaf
12-5-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 30 april 2020, kenmerk 1680122-204629-MEVA, houdende het versoepelen van de regels voor het verantwoorden van subsidies bij de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 in verband met de uitbraak van het Coronavirus (Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 7.2, derde lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan ontvangers van subsidies op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 wordt een vrijstelling verleend van de termijn, bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling, tot 1 oktober 2020.

Artikel 2

Een ontvanger van een subsidie op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 hoeft bij het afleggen van rekening en verantwoording het financieel verslag niet vergezeld te doen gaan van een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

namens deze,