Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit verlenging experiment educatieve module
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit verlenging experiment educatieve module; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
22-6-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 17 juni 2022, nr. WJZ/32667555, houdende de verlenging van het experiment educatieve module

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op de artikelen 1.7a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en 118t van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluiten:

Artikel 1

  • 1. Het experiment educatieve module, bedoeld in hoofdstuk 4 van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, wordt verlengd tot het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A van het bij koninklijke boodschap van 10┬ájuni 2022 bij de Tweede Kamer ingediende voorstel van wet, houdende de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding (36132), in werking treedt.

  • 2. In afwijking van het eerste lid geldt dat indien het bij koninklijke boodschap van 10┬ájuni 2022 bij de Tweede Kamer ingediende voorstel van wet, houdende de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding (36132), wordt ingetrokken of wordt verworpen door een van de Kamers der Staten-Generaal, het experiment eindigt met ingang van het daaropvolgende studiejaar, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel k, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoeken, met dien verstande dat vanaf het moment van verwerpen of intrekken van het voorstel van wet, zich geen nieuwe studenten meer mogen inschrijven voor de educatieve module.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma