Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit vbo-groen in een AOC 2016
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit vbo-groen in een AOC 2016; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
1-10-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 23 november 2015, houdende vaststelling van de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs die geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn op het voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische opleidingscentra (Besluit vbo-groen in een AOC 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatsecretaris van Economische Zaken van 8 september 2015, nr. WJZ / 15115435, gedaan mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 19 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2015 nr. W15.15.0312/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatsecretaris van Economische Zaken van 17 november 2015, nr. WJZ / 15153995, uitgebracht mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De volgende artikelen of artikelonderdelen van de Wet op het voortgezet onderwijs zijn niet van toepassing op voorbereidend beroepsonderwijs dat wordt verzorgd in agrarische opleidingscentra:

 • a. de artikelen 3 en 3a;

 • b. artikel 20, tweede lid;

 • c. de artikelen 24d tot en met 24f;

 • d. de artikelen 32 tot en met 32d;

 • e. artikel 34;

 • f. de artikelen 38a tot en met 39a;

 • g. artikel 39c;

 • h. artikel 40a;

 • i. artikel 41;

 • j. de artikelen 42a tot en met 43a;

 • k. de artikelen 49 tot en met 51;

 • l. de artikelen 53b tot en met 53i;

 • m. de artikelen 64 tot en met 68;

 • n. artikel 70;

 • o. artikel 71, tweede lid, onderdeel a, vierde en vijfde lid en het zesde lid, voor zover het de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, of het vijfde lid betreft;

 • p. artikel 72, derde lid, onderdelen c en f, zevende en achtste lid;

 • q. artikel 74;

 • r. de artikelen 76a tot en met 76w;

 • s. artikel 77;

 • t. artikel 78;

 • u. artikel 79;

 • v. artikel 79a;

 • w. de artikelen 80 tot en met 83;

 • x. [vervallen;]

 • y. de artikelen 96c.1 en 96d;

 • z. de artikelen 96g tot en met 96k;

 • aa. de artikelen 96m en 96n;

 • bb. artikel 96o, tweede, zesde en achtste lid;

 • cc. de artikelen 96r en 96r1;

 • dd. artikel 97;

 • ee. artikel 99, eerste tot en met derde lid, en vijfde tot en met negende lid;

 • ff. artikel 99a;

 • gg. artikel 100;

 • hh. artikel 102a;

 • ii. de artikelen 103 en 103a;

 • jj. artikel 103a2 voor zover het de toepassing van artikel 103a betreft;

 • kk. artikel 103g;

 • ll. artikel 104;

 • mm. artikel 106, eerste en tweede lid en het derde lid voor zover het de toepassing van de in dit besluit opgenomen artikelen uit Titel III, Afdeling II, van de Wet op het voortgezet onderwijs betreft;

 • nn. de artikelen 107 tot en met 109a;

 • oo. artikel 110a;

 • pp. artikel 112;

 • qq. de artikelen 118w en 118x;

 • rr. artikel 118ll.

Artikel 2

De volgende artikelen of artikelonderdelen van de Wet educatie en beroepsonderwijs zijn niet van toepassing op voorbereidend beroepsonderwijs dat wordt verzorgd in agrarische opleidingscentra:

 • a. artikel 1.2.1;

 • b. de artikelen 1.3.6 en 1.3.6a;

 • c. artikel 2.1.1;

 • d. artikel 2.2.2, derde, zesde en zevende lid;

 • e. artikel 2.2.4, eerste lid;

 • f. de artikelen 2.5.5 en 2.5.5a;

 • g. artikel 2.5.5e;

 • h. de artikelen 4.2.1 tot en met 4.2.5;

 • i. artikel 8.1.1, eerste lid, tweede tot en met vijfde volzin, de leden 1a en 1b, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid;

 • j. artikel 8.1.1a;

 • k. de artikelen 8.1.2 tot en met 8.1.4;

 • l. artikel 8.1.7;

 • m. de artikelen 8.1.8 en 8.1.8a;

 • n. de artikelen 8.3.1 tot en met 8.4.2.

Artikel 3

Het Besluit vbo-groen in een AOC wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vbo-groen in een AOC 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 november 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker