Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
Type
Beleidsregel
Wetsfamilie
Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020; Wet op het voortgezet onderwijs; Algemene wet bestuursrecht; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
1-9-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Beleidsregel van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 augustus 2020, nr. VO/25234365, tot nadere regels voor de verstrekking van een Dans- en Muzieklicentie voor scholen in het voortgezet onderwijs (Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 25 en 29, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • DAMU-leerling: leerling die is toegelaten tot het hbo-voortraject en daardoor wordt beschouwd als toptalent op het gebied van dans of muziek;

 • DAMU-licentie: licentie van de minister aan het bevoegd gezag van een school waarin een aanvraag als bedoeld in artikel 3 wordt ingewilligd;

 • hbo-voortraject: beroepsvoorbereidend traject voor vo-leerlingen, aangeboden door een hogeschool, dat voorafgaat aan een hbo-bachelor op het gebied van dansvakonderwijs of muziekvakonderwijs;

 • minister: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • school: school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs waar uit de openbare kas bekostigd onderwijs wordt verzorgd als bedoeld in de artikelen 7, 8, en 9 van de wet;

 • Stichting DAMU: de stichting Dans- en Muziekscholen;

 • wet: Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is om een DAMU-leerling op een DAMU-school in staat te stellen gedurende het vo-onderwijs deel te nemen aan een hbo-voortraject, met verlichting van een dubbele studielast en integratie van regulier en kunstonderwijs daar waar mogelijk.

Artikel 3. Procedure voor aanvraag van een DAMU-licentie

 • 1. De minister kan op verzoek van het bevoegd gezag van een school een DAMU-licentie verstrekken voor een periode van vier schooljaren.

 • 2. Het aantal scholen met een DAMU-licentie bedraagt niet meer dan twaalf. De minister kan in uitzonderlijke gevallen van dit aantal afwijken indien leerlingendaling of schoolsplitsing hier aanleiding toe geeft.

 • 3. Indien door toekenning van de ingediende aanvragen het aantal DAMU-scholen het maximum van 12 zou overschrijden, is de rangschikking voor toekenning als volgt:

  • a. aanvragen voor verlenging van eerdere licenties hebben voorrang boven aanvragen voor een nieuwe licentie;

  • b. aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, met dien verstande, dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling door de minister is ontvangen, als datum van binnenkomst geldt;

  • c. bij gelijktijdige binnenkomst van de aanvragen komt de school met het hoogste aantal DAMU-leerlingen als eerste in aanmerking voor een DAMU-licentie.

 • 4. Een aanvraag van het bevoegd gezag van een school wordt in behandeling genomen indien is voldaan aan de vereisten in artikel 4.

 • 5. Scholen waar op het moment van de aanvraag of op het moment van besluiten de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is als bedoeld in artikel 23a1, eerste en derde lid, van de wet of door de inspectie ingevolge artikel 11 van de Wet op het onderwijstoezicht het onderwijs als onvoldoende is beoordeeld, komen niet in aanmerking voor een DAMU-licentie.

 • 6. De aanvraag voor een DAMU-licentie wordt jaarlijks op uiterlijk 1 oktober ingediend. Aanvragen ingediend na deze datum worden in een volgend kalenderjaar in behandeling genomen.

 • 7. Stichting DAMU adviseert de minister over de aanvraag op uiterlijk 1 december van het desbetreffende jaar.

 • 8. De minister besluit over het verstrekken van een DAMU-licentie uiterlijk 1 februari van het volgende kalenderjaar.

Artikel 4. De aanvraag van een DAMU-licentie

De aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten:

 • a. een verklaring van de school dat op de desbetreffende school een door de betrokken hogeschool goedgekeurde lijst met de namen en adressen van minimaal vijftien DAMU-leerlingen die toegelaten zijn tot het hbo-voortraject aanwezig is, waarbij de meest recente teldatum van 1 oktober voorafgaand aan de aanvraag voor deze telling leidend is;

 • b. het schoolplan, met daarin een beleidsnotitie waaruit blijkt op welke wijze de school voldoet aan artikel 5, onderdeel b, en hoe de school waar nodig zorg draagt voor flexibiliteit in de onderwijsprogramma’s, flexibiliteit bij het afleggen van toetsen en schoolexamens en centrale examens, en hoe de specifieke kunstvakken worden ingevuld, rekening houdend met de belangen van de betrokken DAMU-leerling; en

 • c. een schriftelijke steunverklaring van de Vereniging Hogescholen voor de aanvraag van een DAMU-licentie.

Artikel 5. Voorschriften voor het verstrekken van een DAMU-licentie

De school, waarvoor het bevoegd gezag een aanvraag als bedoeld in artikel 4 heeft ingediend, voldoet aan de volgende voorschriften:

 • a. op de school zijn ten minste vijftien DAMU-leerlingen ingeschreven; en

 • b. op de school is onderwijzend personeel aanwezig en aanspreekbaar op de afstemming van de werkzaamheden die verband houden met de DAMU-licentie en zij voorzien in de begeleiding van de DAMU-leerlingen.

Artikel 6. Gebruik terminologie DAMU-school

Alleen een school met een DAMU-licentie mag zich profileren als een DAMU-school.

Artikel 7. Verlenging van de DAMU-licentie

 • 1. Het bevoegd gezag van een school die over een DAMU-licentie beschikt, kan een verzoek tot verlenging indienen.

 • 2. Het bevoegd gezag dient op uiterlijk 1 oktober van het kalenderjaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de licentie expireert, een verzoek tot verlenging in.

 • 3. Op de verlenging van de DAMU-licentie zijn de artikelen 3, 4 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Consequentie van het niet meer deelnemen aan een hbo-voortraject

 • 1. Indien de DAMU-leerling niet langer deelneemt aan het hbo-voortraject kan de leerling niet langer als DAMU-leerling worden aangemerkt. Vanaf dat moment neemt de leerling weer deel aan het reguliere onderwijsprogramma.

 • 2. Indien het voor een leerling als bedoeld in het eerste lid redelijkerwijs niet mogelijk is om de gemiste vakonderdelen nog in te halen blijft een reeds geëffectueerde ontheffing op grond van artikelen 9 tot en met 13 van kracht, evenals een reeds lopende spreiding van het examen op grond van artikel 14.

Artikel 9. Consequentie voor de DAMU-leerlingen bij het niet verlengen van de DAMU-licentie

Indien de DAMU-licentie niet wordt verlengd, behouden de betrokken leerlingen de onder de oorspronkelijke DAMU-licentie verkregen mogelijkheden aan die school. Indien dit niet mogelijk is, verzorgt de school een alternatief.

Artikel 10. Afwijking onderbouw

Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie kan in afwijking van artikel 6d en 11c, eerste lid, onder a, van de wet, de DAMU-leerling in de eerste twee leerjaren ontheffing verlenen van de onderdelen van het onderwijsprogramma die betrekking hebben op de kerndoelen bewegen en sport, bedoeld in bijlage 1, onderdeel G, bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO.

Artikel 11. Afwijking van vakken in de bovenbouw vmbo theoretische leerweg

Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie kan, in afwijking van artikel 6d en 10, vijfde lid, van de wet en artikel 22, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, een DAMU-leerling, die de theoretische leerweg in het vmbo volgt, ontheffing verlenen voor:

 • a. lichamelijke opvoeding;

 • b. maatschappijleer;

 • c. een vak behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans of drama.

Artikel 12. Afwijking van vakken in de bovenbouw havo

Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie kan, in afwijking van artikel 6d en 14 van de wet, artikel 26c, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO en artikel 13, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO een DAMU-leerling in de havo ontheffing verlenen voor:

 • a. lichamelijke opvoeding;

 • b. maatschappijleer;

 • c. culturele en kunstzinnige vorming; en

 • d. een profielkeuzevak als bedoeld in artikel 26c, tweede tot en met vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO of een keuzevak als bedoeld in artikel 26c, zesde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO.

Artikel 13. Afwijking van vakken in de bovenbouw vwo

Het bevoegd gezag dat beschikt over een DAMU-licentie kan, in afwijking van de artikelen 6d en 13 van de wet, artikel 26b van het Inrichtingsbesluit WVO en artikel 11, eerste lid, dan wel artikel 12, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO een DAMU-leerling in het vwo ontheffing verlenen voor:

 • a. lichamelijke opvoeding;

 • b. maatschappijleer;

 • c. culturele en kunstzinnige vorming; en

 • d. een profielkeuzevak als bedoeld in artikel 26b, derde tot en met zesde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, of een keuzevak als bedoeld in artikel 26b, zevende lid, van het Inrichtingsbesluit WVO.

Artikel 14. Gespreid examen

 • 1. In uitzonderlijke gevallen kan het bevoegd gezag, dat beschikt over een DAMU-licentie, voor een DAMU-leerling beroep doen op artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO, voor het doen van gespreid examen.

 • 2. Alleen een DAMU-leerling die in het laatste leerjaar wordt geconfronteerd met activiteiten in het kader van uitoefening van de dans of muziek, waardoor het niet mogelijk is het eindexamen in het laatste leerjaar volledig af te leggen, komt voor toepassing van artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO in aanmerking.

Artikel 15. Evaluatie

De minister evalueert deze beleidsregel voor 1 januari 2025.

Artikel 16. Overgangsbepaling

Voor een school die voorafgaand aan deze beleidsregel al beschikt over een gelijkwaardige licentie op grond van Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO, blijft deze behouden, tenzij de looptijd van de eerdere licentie is verstreken en niet tijdig een nieuwe licentie is aangevraagd.

Artikel 17

De Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO wordt per 1 september 2020 ingetrokken.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

Artikel 19. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob