Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet overige OCW-subsidies; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies
Geldend vanaf
1-1-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 26 november 2018, kenmerk 1449924-184386-S, houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van sportevenementen 2019–2020 (Besluit vaststelling beleidskader sportevenementen 2019–2020)
Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1

De beleidsregels voor het subsidiëren van sportevenementen voor 2019–2020 worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 3

Het beleidskader sportevenementen vastgesteld op 19 november 2013 en laatstelijk gewijzigd op 18 maart 2015, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Wijzigt de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.]

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Deze bijlage hoort bij het Besluit vaststelling beleidskader sportevenementen 2019–2020.

Beleidskader sportevenementen 2019–2020

Inhoud

 • 1. Doel

 • 2. Activiteiten

 • 3. Aanvrager

 • 4. Type evenementen

 • 5. Programma van side events

 • 6. Rijksbijdrage

 • 7. Budget

 • 8. Prioriteiten

 • 9. Voorwaarden en verplichtingen

 • 10. Slot

1. Doel

Met het organiseren van niet jaarlijks in Nederland georganiseerde internationale sportevenementen (in combinatie met side events) kunnen wij ons land als sportland op de kaart zetten. Nederlandse sporters krijgen zo de mogelijkheid voor eigen publiek de sportieve strijd aan te gaan met de buitenlandse concurrentie. Als zij het beste uit zichzelf halen kan dat zorgen voor trots en saamhorigheid. Ook kunnen zij daarmee anderen inspireren om zelf te gaan sporten of meer te bewegen.

Het plezier in sport komt in ons land ook naar voren bij de vernieuwende manier waarop sportevenementen worden georganiseerd. Terwijl creativiteit en fanbeleving daarbij het meest opvallen, zorgen de maatschappelijke impact, de hoogwaardige kwaliteit van de organisatie en aanvaardbare financiële grenzen voor een solide basis.

Het initiatief voor de organisatie van een niet jaarlijks sportevenement ligt bij de sportsector en haar partners. Via dit beleidskader wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hen stimuleren en ondersteunen bij het naar Nederland halen en organiseren van internationale sportevenementen (Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’1).

Het Beleidskader sportevenementen 2019–2020 vervangt het beleidskader sportevenementen vastgesteld op 19 november 2013 en laatstelijk gewijzigd op 18 maart 2015. Het Beleidskader sportevenementen 2019–2020 vervalt met ingang van 1 januari 2021.

2. Activiteiten

Een sportevenement is een samenhangend geheel van sportwedstrijden in min of meer dezelfde korte afgebakende periode.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor een rijksbijdrage:

 • a) de organisatie van het sportevenement zelf en de noodzakelijke tijdelijke aanpassingen van de wedstrijd- en trainingsaccommodaties;

 • b) de organisatie van een programma van side events rondom het sportevenement, gericht op het duurzaam versterken van de maatschappelijke spin-off.

3. Aanvrager

De rijksbijdrage wordt verstrekt aan de organisator van een sportevenement en het programma van side events, te weten: een landelijke sportorganisatie, een gemeente/provincie of een speciaal voor dat doel opgerichte rechtspersoon. Bij een gezamenlijk georganiseerd sportevenement kan ieder voor het eigen aandeel in de organisatie een rijksbijdrage aanvragen. De verschillende (deel)aanvragen moeten tegelijk worden ingediend en worden in onderlinge samenhang behandeld.

Deze subsidie wordt verstrekt op grond van artikelen 1.2 en 1.5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Wanneer de rijksbijdrage bestemd is voor een gemeente of provincie, wordt deze verstrekt als een verzameluitkering op grond van 15a van de Financiële verhoudingswet. Beide wetten zijn te raadplegen via www.wetten.nl.

De aanvraag moet worden ingediend vóór aanvang van de activiteiten. Dat kan maximaal 36 maanden voor de startdatum van het sportevenement. In de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is in artikel 4.1. (hoofdstuk verlening) vastgelegd binnen welke termijn de minister op een subsidieaanvraag beslist.

4. Typen evenementen

Aansprekende internationale sportevenementen buitencategorie

Er zijn sportevenementen die qua aard, omvang, impact en kosten zo grootschalig zijn dat de organisatie ervan een bijzondere aanpak en/of maatwerk vraagt.

Besluitvorming van de Tweede Kamer is noodzakelijk voor in ieder geval: de Olympische en Paralympische Spelen, de Europese Spelen, de Jeugd Olympische Spelen en het eindtoernooi van het Wereld- of Europees Kampioenschap Voetbal voor mannen. Daaraan voorafgaand wordt de Nederlandse Sportraad om advies gevraagd.

Aansprekende internationale sportevenementen

Deze internationale sportevenementen worden niet jaarlijks in Nederland georganiseerd. Het kunnen zowel internationale top-, breedte- als multisportevenementen zijn, die een stad, een regio of heel Nederland op de kaart zetten.

Om te bepalen of een sportevenement kan worden aangemerkt als internationaal aansprekend wordt de Nederlandse Sportraad om advies gevraagd. Dit gebeurt aan de hand van duidelijke criteria en een transparante procedure. Informatie daarover is te vinden op de website van de Nederlandse Sportraad en de Rijksoverheid.

Aanloopevenementen

Een Nederlandse sportbond kan de ambitie hebben om aansprekend internationaal sportevenement te organiseren, dat nog niet is toegewezen door de Internationale Federatie. Dat gebeurt pas als in een eerder stadium in dezelfde tak van sport met succes één of meerdere ‘aanloopevenementen’ zijn georganiseerd. Aan de hand van de opgebouwde ‘track record’ wordt de Internationale Federatie overtuigd om het aansprekende internationale sportevenement aan Nederland toe te wijzen.

Bij aanloopevenementen gaat het uitsluitend om een eindronde van een Wereldkampioenschap (WK) of een Europees Kampioenschap (EK). Zo is bijvoorbeeld een Europees Jeugd Kampioenschap (EJK) een aanloopevenement richting een EK.

Overige topsportevenementen

Hierbij gaat het uitsluitend om de eindronde van een Wereldkampioenschap (WK), Europees Kampioenschap (EK) of een internationaal Olympisch/Paralympisch Kwalificatie Toernooi waarop sporters zich direct kunnen plaatsen voor de Spelen. En alleen in een tak van sport, die bijdraagt aan de doelen van het landelijke topsportbeleid. Hiervoor kan advies worden ingewonnen bij sportkoepel NOC*NSF.

Als de hierboven genoemde typen evenementen betrekking hebben op topsport wordt in dit beleidskader uitgegaan van:

 • Sporters met en zonder beperking (talenten) die behoren tot de oudste leeftijdscategorie waarop een jeugd EK of WK wordt georganiseerd;

 • Sporters met en zonder beperking (senioren) die op dat moment Nederland op Europees of mondiaal topniveau vertegenwoordigen.

5. Programma van side events

Om de maatschappelijke waarde van een sportevenement verder te vergroten is het organiseren van een programma van side events verplicht. Belangrijke randvoorwaarde is daarbij een goede verbinding tussen het hoofdevenement en de side events.

Site events kunnen betrekking hebben op één of meerdere van de volgende themagebieden:

 • Gezondheid en Vitaliteit;

 • Participatie en Cohesie;

 • Beleving en Ervaring van het sportevenement;

 • Imago en Identiteit;

 • Milieu en Innovatie;

 • Economie en Werk.

Bij het ontwikkelen en aanbieden van de verschillende activiteiten is het de bedoeling dat de organisator samenwerkt met betrokken (maatschappelijke) partners, zoals scholen, (andere) sportaanbieders, gezondheids- en welzijnsorganisaties. Om de kans op een blijvend effect te vergroten, is het raadzaam om zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande activiteiten.

Voor het bepalen van de focus van de side events moet gebruik worden gemaakt van de bestaande checklist en het handboek. Dat geldt ook voor organisatie van deze activiteiten. Beide documenten zijn te vinden op de website Modelaanpak Evenementen.

Klik voor de checklist op de onderstaande link: http://www.modelaanpakevenementen.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000000840

Klik voor het handboek op de onderstaande link: http://www.modelaanpakevenementen.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000000839

6. Rijksbijdrage

Voor de organisatie van het sportevenement wordt alleen een rijksbijdrage verstrekt als er voor, tijdens en na het evenement een programma van side events wordt georganiseerd.

De rijksbijdrage is een sluitpost op de begroting. Dat geldt ook bij het uiteindelijk vaststellen van de projectsubsidie op basis van de gerealiseerde kosten en opbrengsten met in achtneming van ten minste de begrote eigen bijdrage.

Hoogte

De maximale rijksbijdrage per sportevenement en bijbehorende side events varieert per type evenement:

 • a) Een aansprekend internationaal sportevenement buitencategorie

  De hoogte van deze rijksbijdrage (voor de organisatie van het sportevenement en het programma van side events) van in ieder geval de Olympische en Paralympische Spelen, de Europese Spelen, de Jeugd Olympische Spelen en het eindtoernooi van het Wereld- of Europees Kampioenschap Voetbal voor mannen, wordt in overleg met de Tweede Kamer nader bepaald2. Hierover wordt vooraf advies gevraagd aan de Nederlandse Sportraad.

 • b) Een aansprekend internationaal sportevenement

  In de regel is dit maximaal € 2.500.000,– waarvan:

  • voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste € 2.000.000,–;

  • voor de organisatie van het programma van side events rondom het sportevenement: maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 500.000,–.

  Indien voor dit type evenement een aanvraag wordt ingediend, wordt de Nederlandse Sportraad gevraagd om advies uit te brengen over of het hier inderdaad om een aansprekend internationaal sportevenement gaat. Vanwege de omvang en/of impact kan de aanvrager van mening zijn dat voor de organisatie van een aansprekend internationaal sportevenement een hogere rijksbijdrage noodzakelijk is. In dat geval dient de aanvrager dit gedegen te onderbouwen. Vervolgens wordt de Nederlandse Sportraad gevraagd ook advies te geven over de hoogte van begroting voor dit specifieke evenement.

 • c) Een aanloopevenement

  Maximaal € 500.000,–, waarvan:

  • voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste € 400.000,–;

  • voor de organisatie van het programma van side events rondom het sportevenement: maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 100.000,–.

 • d) Overige topsportevenementen

  Maximaal € 250.000,–, waarvan:

  • voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste € 200.000,–;

  • voor de organisatie van het programma van side events rondom het sportevenement: maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 50.000,–.

7. Budget

Het beschikbare (reguliere) sportevenementenbudget is beperkt en kan gedurende de looptijd van dit beleidskader worden bijgesteld. De actuele stand van zaken wordt vermeld in het Begrotingshoofdstuk XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

8. Prioriteiten

Indien het beschikbare budget daar aanleiding toe geeft, kan het stellen van prioriteiten noodzakelijk zijn. Dan geldt allereerst de onderstaande volgorde, aflopend in mate van belangrijkheid:

 • I. sportevenementen waarover het Rijk schriftelijk heeft verklaard deze financieel te willen ondersteunen (vaak als onderdeel van een lopende bidprocedure);

 • II. aansprekende internationale sportevenementen uit de buitencategorie;

 • III. aansprekende internationale sportevenementen;

 • IV. aanloopevenementen;

 • V. overige topsportevenementen.

Als dat niet voldoende is, wordt bij de verder prioritering rekening gehouden met de volgende afwegingen (aflopend in mate van belangrijkheid):

 • a. de organisatie van een officiële eindronde van een WK gaat boven die van een EK;

 • b. er dient voldoende de spreiding te zijn:

  b.1 over de verschillende takken van sport:

  b.2 in de tijd;

  b.3 over Nederland.

 • c. de organisatie van een officiële eindronde van een WK/EK gaat boven een ander type sportevenement.

9. Voorwaarden en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage moet – naast de gestelde voorwaarden uit de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De subsidieaanvrager toont de subsidiebehoefte aan.

 • De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een schriftelijke rapportage van een door een onafhankelijke persoon of instantie getoetst haalbaarheidsonderzoek waaruit blijkt dat het sportevenement financieel en organisatorisch kan worden gerealiseerd.

 • De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:

  • een ingevuld inhoudelijk vragenformulier over de organisatie van het sportevenement;

  • een plan van aanpak voor het programma van side events;

  • een ingevulde begroting van de organisatie van het sportevenement;

  • een ingevulde begroting van het programma van side events;

  • een door de aanvrager ingevulde en ondertekende overeenkomst inzake een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

  Het format van het inhoudelijk vragenformulier, de begrotingen en de DAEB-overeenkomst zijn vastgesteld door het Mministerie van VWS. Eén en ander op basis van de Modelaanpak Evenementen.

  De formulieren zijn te vinden op de website: https://www.dus-i.nl/subsidies/s/sportevenementen/inhoud/subsidieaanvraag

 • De subsidieaanvrager toont aan dat het een niet jaarlijks in Nederland georganiseerd sportevenement is.

 • De subsidieaanvrager toont aan dat de desbetreffende landelijke sportorganisatie in ieder geval inhoudelijk (sporttechnisch)en zo mogelijk ook financieel (eigen bijdrage), betrokken is bij de organisatie van het sportevenement en de side events.

 • Het Ministerie van VWS hanteert de Handleiding Overheids Tarieven (HOT) als referentiekader. Klik voor de handleiding op de volgende link: https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/handleiding-overheidstarieven-2018/

Verder gelden de volgende verplichtingen. De subsidieontvanger:

 • sluit met het Ministerie van VWS een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst waarin deze wordt belast met het uitvoeren van de organisatie van een sportevenement en het programma van side events bij wijze van Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB).

  Indien de subsidieontvanger naast het uitvoeren van de DAEB nog andere activiteiten uitvoert, dient sprake te zijn van een gescheiden boekhouding, zodat de lasten en baten van de verschillende activiteiten gescheiden zijn en duidelijk is welke daarvan betrekking hebben op het uitvoeren van de DAEB.

 • draagt zorg voor een adequaat geregelde acute sportmedische zorg.

 • bevordert, waar mogelijk, de integratie van sportonderdelen voor mensen met een beperking in het wedstrijdprogramma van het betreffende sportevenement.

 • draagt er zorg voor dat de accommodatie, waar het sportevenement wordt georganiseerd, toegankelijk is voor mensen met een beperking.

 • leeft de World Anti Doping Code en het Nationaal Doping Reglement na en maakt dienovereenkomstig het houden van dopingcontroles mogelijk. Het gaat daarbij om:

  • het zekerstellen dat dopingcontroleurs toegang krijgen tot alle plekken waar ze behoren te zijn;

  • het zorgdragen voor een dopingcontrolestation dat voldoet aan de daaraan te stellen voorwaarden (schoon, voldoende ruim, afsluitbaar, privacy gegarandeerd etc.) en;

  • het zorgdragen voor voldoende chaperonnes, zodat toezicht kan worden gehouden op aangewezen sporters.

 • maakt in overleg met VWS de betrokkenheid van VWS zichtbaar:

  • voor, tijdens en na het sportevenement;

  • voor, tijdens en na het programma van side events.

 • zorgt voor het monitoren en evalueren van zowel de organisatie van het sportevenement als het programma van side events. Deze activiteiten richten zich met name op de vraag in hoeverre de geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd zoals die zijn verwoord in respectievelijk het inhoudelijk vragenformulier over de organisatie van het sportevenement en het plan van aanpak van het programma van side events.

  De evaluatie van het sportevenement dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie met ruime ervaring. Daarvoor kunnen de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) worden gebruikt (zie: www.evenementenevaluatie.nl).

 • stelt uiterlijk één jaar na afloop van het evenement het programma van side events en de uitkomsten van de monitoring en evaluatie beschikbaar via de modelaanpak evenementen en op die manier aan het Kenniscentrum Sport. Dit geldt ook voor de overige relevante opgedane kennis rondom de organisatie van het sportevenement en de side events.

 • maakt een inhoudelijk verslag (aan de hand van het door VWS opgestelde inhoudelijke vragenformulier) van de organisatie van het hoofdevenement en de organisatie van de side events. Daarin wordt gerapporteerd op welke wijze is voldaan aan de hierboven beschreven verplichtingen.

10. Slot

Dit herziene beleidskader treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt per 1 januari 2021.

Aanvragen die worden ingediend na publicatie van dit herziene beleidskader, worden beoordeeld op basis van dit beleidskader.

Dit beleidskader kan worden aangehaald als: Beleidskader sportevenementen 2019–2020.

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en het Beleidskader sportevenementen 2019–2020 zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl.

 • 1

  TK Vergaderjaar 2017–2018, 34 700, nr.34

 • 2

  Conform de motie Klaver cs. (TK Vergaderjaar 2011–2012, 30 234, nr. 62), waarin de Tweede Kamer de Regering heeft gevraagd haar te informeren bij het nemen van substantiële besluiten betreffende grootschalige sportevenementen.