Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet overige OCW-subsidies; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies
Geldend vanaf
15-9-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 september 2016, nr. PO/B&S/940015, houdende vaststelling van beleidsregels en subsidieplafond inzake extern advies voor de verduurzaming van scholen in het kader van de Green Deal Scholen (Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Besluit:

Artikel 1. Vaststellen beleidskader

De beleidsregels inzake subsidieverlening inzake extern advies voor de verduurzaming van scholen in het kader van de Green Deal Scholen, worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. Subsidieplafond

Voor subsidieverlening op grond van dit besluit is een bedrag van € 525.000 beschikbaar.

Artikel 3. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

 • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2021.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage

Beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen.

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is op dit beleidskader van toepassing.

Deze bijlage hoort bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen.

1. Aanleiding

Op 4 november 2014 is de Green Deal Verduurzaming Scholen ondertekend door bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en vertegenwoordigers van de PO-Raad, de VO-raad, de VNG, Ruimte OK en het Klimaatverbond Nederland. Green Deals zijn een instrument van de overheid om op interactieve wijze vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving ruimte te geven. Deze Green Deal Scholen heeft als doel om de verduurzaming en verfrissing van schoolgebouwen te versnellen. Dit maakt deel uit van de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei.1 Uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland blijkt dat de gewenste versnelling op het gebied van een verduurzaming van schoolgebouwen vooral uitblijft door het ontbreken van kennis, inzicht en (kennis over) passende financiering bij de schoolbesturen.2 Schoolbesturen en schoolleiders hebben veel vragen naar wat zij concreet kunnen doen om hun school/scholenvoorraad te verduurzamen en te verfrissen. Er is vraag naar technisch advies, financieel advies, juridisch advies en procesadvies. Vaak betreft het een combinatie van deze terreinen. Ook blijkt dat de door marktpartijen aangedragen oplossingen nog onvoldoende aansluiten op de vraag van schoolbesturen.

Dit beeld werd bevestigd in een consultatieronde onder schoolbesturen en gemeenten (voorjaar 2015).3 In deze ronde werd ook duidelijk dat het opdrachtgeverschap van schoolbesturen verbeterd kan worden, en dat zij niet altijd voldoende competent zijn om uitvoerders (zoals installateurs) aan te sturen.

Dit beleidskader is onderdeel van de Green Deal Scholen, waarvoor een Uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen 2015–2017 is opgesteld, waarin de inzet van verschillende instrumenten wordt voorgesteld.4 Voor het grootste deel betreft het hier de inzet van het sociaal instrumentarium, zoals het inrichten van een kennisportal, het inrichten van een helpdesk voor vragen van de schoolbesturen/schoolleiders, het activeren van een benchmark, het stimuleren van energiemonitoring en het organiseren van regionale inspiratiebijeenkomsten waarin ervaren en betrokken schoolbesturen hun verhaal vertellen aan anderen. De verstrekking van subsidie, waartoe met het onderhavige besluit en bijbehorend beleidskader wordt besloten, heeft tot doel het effect van dit instrumentarium te versterken. Er is subsidieruimte voor minimaal 150 schoolbesturen.

2. Doel

Het doel van dit beleidskader is om de expertise van schoolbesturen te vergroten op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen en hen te stimuleren om daar ook daadwerkelijk werk van te maken. Met verduurzaming en verfrissing wordt gedoeld op het treffen van energiebesparende maatregelen, het benutten van duurzame energiebronnen en het treffen van maatregelen die het binnenklimaat van scholen verbeteren. Het middel om dit doel te bereiken is het faciliteren van schoolbesturen om expertise in te huren op het gebied van verduurzaming en verfrissing.

3. Doelgroep

De aanvragers (en ontvangers) van de subsidie zijn bevoegde gezagsorganen die een of meer bekostigde scholen in stand houden die onder de reikwijdte vallen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet educatie en beroepsonderwijs voor zover het betreft een scholengemeenschap ROC of AOC school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.6 (hierna: schoolbesturen).

4. Uitvoerder

De minister heeft de uitvoering van deze regeling opgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), agentschap van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl zal deze regeling uitvoeren namens de minister op grond van een aan RVO.nl verleend mandaat.

5. Subsidiabele activiteiten en hoogte subsidie

Schoolbesturen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van een extern advies op maat van een specialist met betrekking tot (aspecten van) verduurzaming en verfrissing van hun specifieke schoolgebouw(en). Subsidiabel zijn adviezen waarbij de externe specialist advies geeft over het toepassen van energiebesparende maatregelen, het toepassen van vormen van duurzame energie, en/of het verbeteren van het binnenklimaat. De subsidie is 50% van de externe kosten tot een maximum van € 3.500 (dit bedrag is inclusief btw).

6. Aanvraag

Schoolbesturen kunnen van maandag 3 oktober 2016 om 09.00 uur tot en met 29 december 2017 om 17.00 uur een aanvraag indienen met gebruikmaking van een daartoe op www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket beschikbaar gesteld formulier.

Als activiteitenplan en begroting, als bedoeld in artikel 3.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, worden in dit kader aangemerkt een door het schoolbestuur bij de aanvraag toegestuurde getekende offerte van, dan wel een getekende opdracht aan, de externe adviseur. Alleen opdrachten die ná 1 oktober 2016 werden geoffreerd, dan wel verstrekt, komen in aanmerking voor subsidie.

Schoolbesturen zijn vrij om zelf een adviseur te kiezen. Zij dienen er zelf op toe te zien dat het een organisatie betreft die gespecialiseerd is in het geven van adviezen over verduurzaming en verfrissing van schoolgebouwen. Op de kennisportal van de Green Deal Scholen (te bereiken via www.greendealscholen.nl) is ter oriëntatie een niet-uitputtende lijst beschikbaar gesteld.

Per schoolbestuur wordt slechts eenmaal subsidie op grond van dit beleidskader verstrekt.

7. Beoordelingscriterium

RVO.nl beoordeelt of de getekende offerte of getekende opdracht bij de aanvraag voldoende duidelijk maakt dat de aanvrager de subsidie aan verduurzamingsaspecten gaat besteden.

8. Afwijzingsgronden

Een aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als niet wordt voldaan aan het bepaalde in dit beleidskader.

9. Verlening, voorschot en vaststelling

Volledige aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld en verleend aan de hand van het bepaalde in deze bijlage, tot het subsidieplafond bereikt is.

RVO.nl beslist binnen 13 weken op de aanvraag. Bij de verlening wordt een voorschot van 100% verstrekt.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend moeten uiterlijk op 1 januari 2018 zijn verricht. Voor subsidieaanvragen die met ingang van 15 september 2017 worden ingediend, geldt bij toewijzing dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend uiterlijk op 31 maart 2018 moeten zijn verricht. De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld uiterlijk 22 weken na de datum waarop de subsidie is verleend. Het schoolbestuur hoeft dus geen aanvraag tot vaststelling in te dienen.

Omdat niet uitgesloten is dat bij succes van deze regeling aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, vervalt het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen met ingang van 1 oktober 2021, zodat dan geen subsidie meer verleend kan worden.

10. Verplichting

De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan de beantwoording van vragen in het kader van de evaluatie van dit beleidskader. Dit wordt vanuit het programma Green Deal Scholen georganiseerd. Het is een korte enquête in combinatie met (steekproefsgewijs) een telefonische toelichting. De ervaringen en inzichten zullen vanuit het oogpunt van kennisdeling, in overleg met de subsidieontvangers, worden gedeeld met het werkveld rond verduurzaming van scholen.

11. Handhaving

RVO.nl zal een steekproefsgewijze controle uitvoeren op het correcte gebruik van de subsidie. In beginsel wordt maximaal 10% van de afgegeven beschikkingen gecontroleerd. Dat gebeurt deels op basis van beoordeling van de documenten die door de aanvragers zijn aangeleverd en deels door telefonisch contact aan de hand van een gestructureerde vragenlijst.

Het schoolbestuur heeft de plicht om aan RVO.nl te melden wanneer hij niet, niet geheel of niet tijdig aan de uitvoering van de verplichtingen van de verleende subsidie kan voldoen.

12. Caribisch Nederland

Dit beleidskader heeft geen betrekking op Caribisch Nederland. Daar geldt een eigen plan voor de verbetering van de onderwijshuisvesting.

13. Administratieve lasten

Ter verantwoording van de administratieve lasten waarmee de aanvrager bij dit beleidskader te maken krijgt is een toets uitgevoerd volgens een standaard kostenmodel. Daarbij is rekening gehouden met de indiening van een aanvraag, de beheerfase, de afronding van de activiteiten en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Uit de berekening blijkt dat het totale bedrag aan administratieve lasten € 19.350 bedraagt.

14. Uitvoeringstoets

Met de opdrachttoets is vastgesteld dat RVO.nl voldoende is toegerust voor een doeltreffende uitvoering en handhaving van dit beleidskader. Er zijn geen uitvoeringsconsequenties voor DUO.

 • 1

  SER, Energieakkoord voor duurzame groei, 2013.

 • 2

  Klimaatverbond, Action Research Energieneutrale scholen, 2013

 • 3

  Ruimte-OK, Resultaten Consultatieronde Schoolbesturen, 2015.

 • 4

  Ruimte-OK en Klimaatverbond in afstemming met VNG, PO-Raad en VO-raad, Green Deal Scholen Uitvoeringsprogramma 2015–2017, 2015.