Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020; Wet op het voortgezet onderwijs; Staatsexamenbesluit VO; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
1-1-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van het College voor Toetsen en Examens van 18 mei 2020, nummer CvTE – 20.00936, houdende regels inzake de uitslag van het staatsexamen voortgezet onderwijs in het examenjaar 2020 (Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020)

De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 60, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 22 en 36 van het Staatsexamenbesluit VO;
Overwegende dat ter bestrijding van de uitbraak van het coronavirus Covid-19 de Minister voor medische gezondheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport respectievelijk op 17 maart, 23 maart en 24 april 2020 aanwijzingen hebben doen uitgaan op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, als gevolg waarvan onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs gesloten zijn;
Overwegende dat als gevolg van deze aanwijzingen een onvoorziene omstandigheid is opgetreden die een goede voorbereiding van leerlingen op het centraal examen en afname daarvan op de reguliere wijze verhindert;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen]

Artikel 2. Afgelasting centrale examens in 2020

[Vervallen]

Artikel 3. Afronding college-examen

[Vervallen]

Artikel 4. Vakken staatsexamens

[Vervallen]

Artikel 5. Eindcijfer (deel)staatsexamen

[Vervallen]

Artikel 6. Vaststelling uitslag

[Vervallen]

Artikel 7. Uitslag staatsexamen leerwegen vmbo

[Vervallen]

Artikel 8. Uitslag staatsexamen vwo en havo

[Vervallen]

Artikel 9. Herkansing

[Vervallen]

Artikel 10. Rechtsverwerking herkansing

[Vervallen]

Artikel 11. Cijferbepaling bij herkansing

[Vervallen]

Artikel 12. Diploma en cijferlijst

[Vervallen]

Artikel 13. Voorschriften judicium cum laude

[Vervallen]

Artikel 14. Certificaat en cijferlijst deelstaatsexamen

[Vervallen]

Artikel 15. Gegevensverstrekking

[Vervallen]

Artikel 16. Geldigheid en toepassing van cijfers na 2020

  • 1. De ingevolge dit besluit behaalde eindcijfers worden bij de vaststelling van de uitslag betrokken, indien na het jaar waarin zij zijn vastgesteld nog geen tien jaren zijn verstreken.

  • 2. Op kandidaten die een of meer deelstaatsexamens hebben afgesloten in het examenjaar 2020, zijn de artikelen 26, eerste lid, onderdeel a, en 26a, eerste lid, onderdeel a, van het SB VO niet van toepassing, tenzij:

    • a. voor de betreffende vakken geen centraal examen is geregeld in het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020, of

    • b. de eindcijfers van de vakken die in het examenjaar 2020 zijn afgesloten niet bij de bepaling van de definitieve uitslag worden betrokken.

Artikel 17. Inwerkingtreding en vervaldatum

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel 16, dat vervalt met ingang van 1 januari 2031.

Artikel 18. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens,

P.J.J. Hendrikse