Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020; Wet op het voortgezet onderwijs; Eindexamenbesluit VO; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
1-1-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 mei 2020, nr. VO/23920412, houdende regels inzake de uitslag van het eindexamen voortgezet onderwijs in het schooljaar 2019–2020 (Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 29, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de artikelen 44, 52, vierde lid en 60 van het Eindexamenbesluit VO;
Overwegende dat ter bestrijding van de uitbraak van het coronavirus Covid-19 de Minister voor medische gezondheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport respectievelijk op 17 maart, 23 maart en 24 april 2020 aanwijzingen hebben doen uitgaan op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid als gevolg waarvan onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs gesloten zijn;
Overwegende dat als gevolg van deze aanwijzingen een onvoorziene omstandigheid is opgetreden die een goede voorbereiding van leerlingen op het centraal examen en afname daarvan op de reguliere wijze verhindert;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen]

Artikel 2. Afgelasting centrale examens in 2020

[Vervallen]

Artikel 3. Afsluiting schoolexamen

[Vervallen]

Artikel 4. Cijfers voor het schoolexamen en het eindexamen

[Vervallen]

Artikel 5. Vaststelling uitslag

[Vervallen]

Artikel 6. Vaststelling uitslag schooljaren 2020–2021 en 2021–2022 na gespreid examen en na examen in eerder leerjaar dan het laatste

  • 1. De eindcijfers die in het schooljaar 2019–2020 zijn behaald door de kandidaat die een gespreid eindexamen als bedoeld in artikel 59 van het EB VO aflegt, of de kandidaat op wie artikel 3, vijfde lid, van toepassing is, tellen mee als eindcijfers bij het vaststellen van de uitslag van het eindexamen door de directeur en secretaris in de schooljaren 2020–2021 en 2021–2022.

  • 2. In het geval de leerling die in het schooljaar 2019–2020 het eindexamen, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, heeft afgelegd in een of meer vakken niet wordt bevorderd tot het volgende leerjaar, komen de met dat eindexamen behaalde eindcijfers te vervallen.

Artikel 7. Uitslag eindexamen leerwegen vmbo

[Vervallen]

Artikel 8. Uitslag eindexamen vwo en havo

[Vervallen]

Artikel 9. Voorschriften judicium cum laude

[Vervallen]

Artikel 10. Resultaatverbeteringstoets

[Vervallen]

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden resultaatverbeteringstoets

[Vervallen]

Artikel 12. Verhindering resultaatverbeteringstoets

[Vervallen]

Artikel 13. Afwijking wijze van examineren

[Vervallen]

Artikel 14. Maatregelen in geval van onregelmatigheden of ongeoorloofde afwezigheid bij de resultaatverbeteringstoets

[Vervallen]

Artikel 15. Hardheidsclausule

[Vervallen]

Artikel 16. Diploma en cijferlijst

[Vervallen]

Artikel 17. Voorlopige cijferlijst

[Vervallen]

Artikel 18. Gegevensverstrekking

[Vervallen]

Artikel 19. Bewaren examenwerk

[Vervallen]

Artikel 20. Toepassing Regeling modellen diploma’s

  • 1. [Vervallen.]

  • 2. In de schooljaren 2020–2021 tot en met 2028-2029 wordt in afwijking van de bijlagen 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 8a, 8b en 8c op grond van de artikelen 4, 5 en 9 van de Regeling modellen diploma’s VO, de kolom ‘cijfers voor centraal examen’ niet ingevuld bij vakken betreft waarvoor in het schooljaar 2019–2020 een eindcijfer is behaald.

Artikel 21. Geldigheid en toepassing van cijfers na 2020

  • 1. De ingevolge dit besluit behaalde eindcijfers worden bij de vaststelling van de uitslag van het eindexamen betrokken, indien na het jaar waarin zij zijn vastgesteld, nog geen tien jaren zijn verstreken.

  • 2. Op kandidaten die een of meer eindexamens hebben afgesloten in het schooljaar 2019–2020, zijn de artikelen 49, eerste lid, onderdeel a, en 50, eerste lid, onderdeel a, van het EB VO niet van toepassing, tenzij voor de betreffende vakken geen centraal examen is geregeld in het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020.

Artikel 22. Inwerkingtreding en vervaldatum

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van:

Artikel 23. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob