Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
Type
AMvB
Wetsfamilie
Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb; Brandweerwet 1985; Wet rampen en zware ongevallen; Politiewet 1993; Wet ambtenaren defensie; Ambtenarenwet 2017; Luchtvaartwet; Kaderwet EZK- en LNV-subsidies; Elektriciteitswet 1998; Gaswet; Mededingingswet; Telecommunicatiewet; Mijnbouwwet; Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie; Wet op de rechtsbijstand; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen; Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Wet op het specifiek cultuurbeleid; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet op de expertisecentra; Wet op het primair onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet kinderopvang; Wet studiefinanciering 2000; Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; Experimentenwet onderwijs; Les- en cursusgeldwet; Algemene Kinderbijslagwet; Algemene nabestaandenwet; Algemene Ouderdomswet; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Arbeidsomstandighedenwet; Arbeidstijdenwet; Invoeringswet Wet werk en bijstand; Toeslagenwet; Pensioenwet; Werkloosheidswet; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet verplichte beroepspensioenregeling; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Ziektewet; Wet Infrastructuurfonds; Spoorwegwet; Wet aansprakelijkheid olietankschepen; Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad; Alcoholwet; Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet op de jeugdzorg; Wet buitengewoon pensioen 1940-1945; Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet; Wet toelating zorginstellingen; Warenwet; Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder; Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken; Wet milieubeheer; Wet op de architectentitel; Wet op de huurtoeslag; Wet ruimtelijke ordening; Wet stedelijke vernieuwing; Woningwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Kaderwet overige BZK-subsidies; Instellingswet Autoriteit Consument en Markt; Kaderwet subsidies I en M; Wet register onderwijsdeelnemers
Geldend vanaf
1-7-2009
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 25 juni 2009, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 13 augustus 2007, Directie Wetgeving, nr. 5494537/07/6;
Gelet op de artikelen 11, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 en 25, derde lid, van de Wet Rampen en zware ongevallen, artikel 25, derde lid, van de Politiewet 1993, art. 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931, art. 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet, artikel 60, derde lid, van de Luchtvaartwet, artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies, artikel 85 van de Elektriciteitswet 1998, artikel 64 van de Gaswet, artikel 93a van de Mededingingswet, artikel 13a, vierde lid, van de Postwet, hoofdstuk 3 en artikel 16.1, eerste, vierde en vijfde lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 135, vierde lid, onderdeel a, van de Mijnbouwwet, artikel 5, derde lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, de artikelen 37, vijfde lid, en 42a, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand, artikel 238, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 16 van het Wetboek van Strafrecht, 147 van het Wetboek van Strafvordering en 19, eerste lid, Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, artikel 7 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 17a Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, artikel 3b van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, artikel 90 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 8 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, de artikelen 28a en 96r van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 2.6, eerste lid, 4.5, 10.10, derde lid, 12.5, 13.1, vijfde lid, en 13.3, vijfde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de artikelen 33, tweede lid, en 70 van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 33, tweede lid, en 69, tweede en derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 4.1.2, tweede lid, 4.3.2, tweede lid, en 7.4.9d van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 34 van de Wet Kinderopvang, artikel 8.1, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000, artikel 2.2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel 4 van de Experimentenwet onderwijs, de artikelen 125 en 126, van de Ambtenarenwet, artikel 132, derde lid, van de Mediawet, artikel 5, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet, de artikelen 14a, vijfde lid, van de Algemene bijstandswet, 17a, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 39, vijfde lid, en 63e van de Algemene nabestaandenwet, artikel 17c, vijfde lid, en 40 van de Algemene Ouderdomswet, artikel 40, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de artikelen 2.1, eerste lid, 2.7, eerste lid, 4.3, tweede en vierde lid, en 5.12, eerste en tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, artikel 14a, vijfde lid, van de Toeslagenwet, artikel 179 van de Pensioenwet, artikel 27a, vijfde lid, en 130r van de Werkloosheidswet, artikel 40, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 48, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 80 van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 20a, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 20a, vijfde lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 29a, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 174 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 91, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 45a, vijfde lid, van de Ziektewet, artikel 5.12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 9 van de Wet infrastructuurfonds, de artikelen 24, tweede lid, en 94 van de Spoorwegwet, artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Stb. 1975, 321), artikel 40, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 23, tweede lid, van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad, artikel 44b, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, de artikelen 11, eerste lid, 20 eerste lid en 28, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel 21, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 38, vierde lid, en 39, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg, de artikelen 12, eerste lid, 20, eerste lid en 31e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de artikelen 16, eerste lid, 23, eerste lid, en 35a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, artikel 17, vierde lid, van de Wet toelating zorginstellingen en de artikelen 21c en 32b, eerste lid, van de Warenwet, artikel 9, eerste lid, van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing, de artikelen 39f, tweede lid, 55b, derde lid en 76j, eerste en tweede lid, van de Wet bodembescherming, artikel 174 van de Wet geluidhinder, artikel 16, eerste en vierde lid, van de Wet inburgering, artikel 2, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, artikel 15.13, eerste en tweede lid, en 18.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer, artikel 6 van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 27 van de Wet op de architectentitel, artikel 39, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, artikel 6.11 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 20 van de Wet stedelijke vernieuwing, artikel 71e, tweede lid, 81, tweede lid, en 82, tweede lid, van de Woningwet;
De Raad van State gehoord (advies van 12 september 2007, nr. W03.07.0305/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 24 juni 2009, Directie Wetgeving, nr. 5604071/09/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1

[Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.]

Artikel 2

[Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie

Artikel 1

[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel 2

[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 3

[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]

Artikel 4

[Wijzigt de Schadeloosstellingsregeling Luchtvaartwet.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken

Artikel 1

[Wijzigt het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten.]

Artikel 2

[Wijzigt het Besluit EOS: lange termijn.]

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit kostenverhaal energie.]

Artikel 4

[Wijzigt het Besluit kostenverhaal NMa.]

Artikel 5

[Wijzigt het Besluit particuliere participatiemaatschappijen.]

Artikel 6

[Wijzigt het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit.]

Artikel 7

[Wijzigt het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling.]

Artikel 8

[Wijzigt het Besluit subsidies CO2-reductieplan.]

Artikel 9

[Wijzigt het Besluit subsidies energieprogramma's.]

Artikel 10

[Wijzigt het Besluit subsidies exportfinancieringsarrangementen.]

Artikel 11

[Wijzigt het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000.]

Artikel 12

[Wijzigt het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen.]

Artikel 13

[Wijzigt het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994.]

Artikel 14

[Wijzigt het Besluit vergoedingen Postwet.]

Artikel 15

[Wijzigt het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet.]

Artikel 16

[Wijzigt het Mijnbouwbesluit.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Justitie

Artikel 1

[Wijzigt het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]

Artikel 2

[Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.]

Artikel 3

[Wijzigt het Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2006.]

Artikel 4

[Wijzigt de Reclasseringsregeling 1995.]

Artikel 5

[Wijzigt de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling.]

Artikel 6

[Wijzigt het Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005.]

Artikel 7

[Wijzigt het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen.]

Artikel 8

[Wijzigt het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Enig artikel

[Wijzigt het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 1

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.]

Artikel 2

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit W.V.O..]

Artikel 3

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WHW.]

Artikel 4

[Wijzigt het Besluit bekostiging WEC.]

Artikel 5

[Wijzigt het Besluit bekostiging WPO.]

Artikel 6

[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs.]

Artikel 7

[Wijzigt het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang.]

Artikel 8

[Wijzigt het Besluit studiefinanciering 2000.]

Artikel 9

[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 10

[Wijzigt het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel 11

[Wijzigt het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs.]

Artikel 12

[Wijzigt het Mediabesluit.]

Artikel 13

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.]

Artikel 14

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WEB.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 1

[Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]

Artikel 2

[Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit.]

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.]

Artikel 4

[Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel 5

[Wijzigt het Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW voor in de Europese Unie wonende uitkeringsgerechtigden.]

Artikel 6

[Wijzigt het Besluit Wfsv.]

Artikel 7

[Wijzigt het Boetebesluit socialezekerheidswetten.]

Artikel 8

[Wijzigt het Inkomens- en samenloopbesluit Anw.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 1

[Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit vervoer.]

Artikel 2

[Wijzigt het Besluit Infrastructuurfonds.]

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit spoorwegbruggen.]

Artikel 4

[Wijzigt het Besluit ex artikel 29 Wet aansprakelijkheid olietankschepen.]

Artikel 5

[Wijzigt het Tramwegreglement.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1

[Wijzigt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.]

Artikel 2

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit Pensioen- en Uitkeringsraad 1996.]

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.]

Artikel 4

[Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Artikel 5

[Wijzigt het Besluit maatschappelijke ondersteuning.]

Artikel 6

[Wijzigt het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen.]

Artikel 7

[Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]

Artikel 8

[Wijzigt het Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen.]

Artikel 9

[Wijzigt het Kortingsbesluit WIV.]

Artikel 10

[Wijzigt het Rentevergoedingsbesluit wetten voor oorlogsgetroffenen.]

Artikel 11

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WTZi.]

Artikel 12

[Wijzigt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1

[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Artikel 2

[Wijzigt het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.]

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit financiële bepalingen bodemsanering.]

Artikel 4

[Wijzigt het Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006 tot en met 2009.]

Artikel 5

[Wijzigt het Besluit inburgering.]

Artikel 6

[Wijzigt het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer.]

Artikel 7

[Wijzigt het Besluit locatiegebonden subsidies 2005.]

Artikel 8

[Wijzigt het Besluit milieusubsidies.]

Artikel 9

[Wijzigt het Besluit Planbureau voor de Leefomgeving.]

Artikel 10

[Wijzigt het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.]

Artikel 11

[Wijzigt het Besluit ruimtelijke ordening.]

Artikel 12

[Wijzigt het Besluit woninggebonden subsidies 1995.]

Artikel 13

[Wijzigt het Examenbesluit Wet op de architectentitel.]

Artikel 14

[Wijzigt het Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen.]

Artikel 15

[Wijzigt het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer.]

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 1

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 juni 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst