Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po; Algemene wet bestuursrecht; Wet op de expertisecentra; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet overige OCW-subsidies; Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vereenvoudiging bekostiging scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden); Besluit bekostiging WPO 2022; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet register onderwijsdeelnemers; Wet voortgezet onderwijs 2020; Besluit bekostiging WEC 2022; Jeugdwet; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Besluit bekostiging WPO BES 2022; Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten; Wet op het voortgezet onderwijs; Inrichtingsbesluit WPO
Geldend vanaf
1-4-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 maart 2022, nr. PO/FenV/31937769, houdende de verlenging van de termijn voor de leerlingentelling en aanpassing en intrekking van verschillende regelingen in verband met de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs (Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po)

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 113, zevende lid, 117, tweede lid, en 161, vijftiende lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 115, zevende lid, 119, tweede lid, en 182, veertiende lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 142, elfde lid, van de Wet primair onderwijs BES, artikel 84, achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 5.13, achtste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 4, tweede lid, van de Wet overige OCW-subsidies, artikel XI, vijfde lid, van de Wet van 25 februari 2021 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (Stb. 2021, 171), de artikelen 7, derde lid, en 27, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO 2022, de artikelen 6, derde lid, 10 en 29, tweede lid, van het Besluit bekostiging WEC 2022, artikel 11, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO BES 2022, artikel 4, eerste lid, van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en de artikelen 2.2 en 2.4, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WPO;

Besluit:

Artikel I. Verlenging termijn leerlingentelling WPO, WEC en WPO BES

 • 1. De termijn voor het bepalen van het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO 2022, en artikel 6, tweede lid, van het Besluit bekostiging WEC 2022, wordt voor de leerlingentelling op 1 februari 2022 verlengd tot 8 april 2022.

 • 2. De termijn voor het zenden van de opgave, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit WPO BES 2022, wordt voor de leerlingentelling op 1 februari 2022 verlengd tot 15 april 2022.

 • 3. De termijn voor het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Besluit WPO BES 2022, wordt voor de leerlingentelling op 1 februari 2022 verlengd tot 15 mei 2022.

 • 4. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel II. Wijziging Aanpassingsregeling WVO 2020

[Wijzigt de Aanpassingsregeling WVO 2020.]

Artikel III. Wijziging Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

[Wijzigt de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.]

Artikel IV. Wijziging Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo

[Wijzigt de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo.]

Artikel V. Wijziging Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016

[Wijzigt de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.]

Artikel VI. Wijziging Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO

[Wijzigt de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO.]

Artikel VII. Wijziging Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering nationaal programma onderwijs PO en VO

[Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO]

Artikel VIII. Wijziging Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis 2022

[Wijzigt de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis 2022.]

Artikel IX. Wijziging Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC

[Wijzigt de Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC.]

Artikel X. Wijziging Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

[Wijzigt de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders.]

Artikel XI. Wijziging Regeling doorbetaling garantiebekostiging LGF

[Wijzigt de Regeling doorbetaling garantiebekostiging LGF.]

Artikel XII. Wijziging Regeling gegevenslevering PO/VO BES

[Wijzigt de Regeling gegevenslevering PO/VO BES.]

Artikel XIII. Wijziging Regeling informatievoorziening WPO/WEC

[Wijzigt de Regeling informatievoorziening WPO/WEC.]

Artikel XIV. Wijziging Regeling leerresultaten PO 2020

[Wijzigt de Regeling leerresultaten PO 2020.]

Artikel XV. Wijziging Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers

[Wijzigt de Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers.]

Artikel XVI. Wijziging Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024

[Wijzigt de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024.]

Artikel XVII. Regeling subsidie zij-instroom

[Regeling subsidie zij-instroom.]

Artikel XVIII. Wijziging Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

[Wijzigt de Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.]

Artikel XIX. Wijziging Regeling voorzieningenplanning po 2021

[Wijzigt de Regeling voorzieningenplanning po 2021.]

Artikel XX. Wijziging Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

[Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen.]

Artikel XXI. Wijziging Tweede regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022

[Wijzigt de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022.]

Artikel XXII. Wijziging Tweede regeling bekostiging personeel PO BES 2021–2022

[Wijzigt de Tweede Regeling bekostiging personeel PO BES 2021–2022.]

Artikel XXIII. Intrekken regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC;

 • b. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018;

 • c. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019;

 • d. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020;

 • e. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021;

 • f. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO BES 2019–2020;

 • g. Definitieve regeling bekostiging personeel PO BES 2020–2021 na herijking;

 • h. Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021;

 • i. Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs;

 • j. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013;

 • k. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014;

 • l. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015;

 • m. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016;

 • n. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017;

 • o. Regeling bekostiging personeel PO BES 2010–2011;

 • p. Regeling bekostiging personeel PO BES 2012–2013;

 • q. Regeling bekostiging personeel PO BES 2013–2014;

 • r. Regeling bekostiging personeel PO BES 2014–2015;

 • s. Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016;

 • t. Regeling bekostiging personeel PO BES 2016–2017;

 • u. Regeling bekostiging personeel PO BES 2017–2018;

 • v. Regeling bekostiging personeel PO BES 2018–2019;

 • w. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkeloosheid als gevolg van de coronacrisis;

 • x. Regeling omtrent verdeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO;

 • y. Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020;

 • z. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2012;

 • aa. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2013;

 • bb. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2014;

 • cc. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2015;

 • dd. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2016;

 • ee. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2017;

 • ff. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2018;

 • gg Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2019;

 • hh. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2020;

 • ii. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2021;

 • jj. Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022;

 • kk. Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2022.

Artikel XXIV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2022, met uitzondering van de artikelen V, onderdeel B, VIII, onderdelen A, onder 1, 3, 5 en 6, C, E en F, XIV, onderdeel E, onder 2, en XV, onderdeel B, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma