Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.); Wet educatie en beroepsonderwijs; Uitvoeringsbesluit WEB; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
22-7-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2017, nr. MBO/1218825, houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 onder meer inzake aanpassing van wettelijke beroepsvereisten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Wijziging overzicht vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties

[Wijzigt de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.]

Artikel 2. Vaststelling nieuwe kwalificatiedossiers en kwalificaties

In bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 worden de kwalificatiedossiers en kwalificaties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, vastgesteld op de wijze bedoeld in bijlage B bij deze regeling.

Artikel 3. Opnieuw vaststellen bestaande kwalificatiedossiers en kwalificaties

In bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 worden de volgende kwalificatiedossiers en kwalificaties vastgesteld op de wijze, bedoeld in bijlage C bij deze regeling:

  • Bij Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie (79020): kwalificatiedossier Industrieel onderhoud (23128) en de daarbij behorende kwalificatie Medewerker Operationele Techniek (25334) en het kwalificatiedossier Operationele Techniek (23132) en de daarbij behorende kwalificaties Allround operationeel technicus (25345) en Operationeel technicus (25346);

  • Bij Opleidingsdomein 4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek (79030): het kwalificatiedossier Goud- en Zilversmeden (23041) en de daarbij behorende kwalificaties Basisgoudsmid (25069), Goudsmid (25070) en Zilversmid (25071);

  • Bij Opleidingsdomein 8. Transport, scheepvaart en logistiek (79070): het kwalificatiedossier Havenoperaties (23156) en de daarbij behorende kwalificaties Coördinator Havenoperaties (25396), Gevorderd medewerker Havenoperaties (25397) en Medewerker Havenoperaties (25398).

Artikel 4. Vervallen kwalificatiedossiers en kwalificaties

In bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 komen de volgende kwalificatiedossiers en kwalificaties te vervallen:

Bij Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie (79020): het kwalificatiedossier Engineering koude- en klimaatsystemen (23112) en de daarbij behorende kwalificatie: Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen (25264);

Bij Opleidingsdomein 16. Voedsel, natuur en leefomgeving (79160): het kwalificatiedossier Vers: Leidinggeven & industrie (23191) en de daarbij behorende kwalificatie Productiemedewerker versindustrie (25422) alsmede het kwalificatiedossier Vers: Vakmanschap & industrie (23167) en de daarbij behorende kwalificaties Allround medewerker versindustrie (25427) en Medewerker versindustrie (25428).

Artikel 5. Vier-jarige middenkaderopleiding

[Wijzigt de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.]

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2017.

Deze regeling zal met bijlage A en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De bijlagen B en C zullen worden gepubliceerd op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker