Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.); Wet educatie en beroepsonderwijs; Uitvoeringsbesluit WEB; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
23-5-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 mei 2017, nr. MBO/1178982, houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 onder meer inzake aanpassing van wettelijke beroepsvereisten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Wijziging overzicht vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties

[Wijzigt de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.]

Artikel 2. Vaststelling nieuwe kwalificatiedossiers en kwalificaties

In bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 worden de kwalificatie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en de kwalificatiedossiers en kwalificaties, bedoeld in artikel 1, tweede lid, vastgesteld op de wijze bedoeld in bijlage B bij deze regeling.

Artikel 3. Opnieuw vaststellen bestaande kwalificatiedossiers en kwalificaties

In bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 worden de volgende kwalificatiedossiers en kwalificaties vastgesteld op de wijze, bedoeld in bijlage C bij deze regeling:

  • Bij Opleidingsdomein 1 Bouw en infra (79 000), kwalificatiedossier Machinisten (23 051): de kwalificaties Machinist grondverzet (25 099) en Machinist wegenbouw (25 101);

  • Bij Opleidingsdomein 11. Veiligheid en Sport (79 100): het kwalificatiedossier Particuliere beveiliging (23 161) en de daarbij behorende kwalificaties Beveiliger (25 407) en Cöordinator beveiliging (25 408) en het kwalificatiedossier Publieke veiligheid (23 162) en de daarbij behorende kwalificatie Handhaver toezicht en veiligheid (25 409).

Artikel 4. Vervallen kwalificatiedossiers en kwalificaties

In bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 komen de volgende kwalificatiedossiers te vervallen:

Bij Opleidingsdomein 1. Bouw en infra (79 000), kwalificatiedossier Machinisten (23 051): de kwalificatie Machinist hijswerk (25 100);

Bij Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie (79 020): het kwalificatiedossier Koude- en klimaatsystemen (23 117) en de daarbij behorende kwalificaties;

Bij Opleidingsdomein 8. Transport, scheepvaart en logistiek (79 070): het kwalificatiedossier Bootmannen (23 201) en de daarbij behorende kwalificatie.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2017.

Deze regeling zal met bijlage A en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De bijlagen B en C zullen worden gepubliceerd op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M. Bussemaker