Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt); Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies; Wet voortgezet onderwijs 2020; Regeling subsidie zij-instroom
Geldend vanaf
8-5-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 april 2018, nr. VO/1321293, tot wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 in verband met het aanwijzen van een trainingsprogramma, het vaststellen van een nieuwe aanvraagtermijn voor de trainingsprogramma’s en het vaststellen van regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies, artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en artikel 4, tweede lid, van de Regeling subsidie zij-instroom;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling subsidie zij-instroom 2017.]

Artikel II

Met inachtneming van artikel 4, tweede lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 wordt het volgende verdiepende trainingsprogramma aangewezen:

Trainees in Onderwijs

Met inachtneming van artikel 4, tweede lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 wordt een bedrag van € 1.000.000 daarvoor aangewend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob