Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervallen oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s vernieuwing vmbo en actualisatie en verduidelijking examenprogramma's profielvakken vmbo)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervallen oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s vernieuwing vmbo en actualisatie en verduidelijking examenprogramma's profielvakken vmbo); Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Eindexamenbesluit VO BES; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Geldend vanaf
1-8-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2019, nr. 8541170 houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wegens het vervallen van alle oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s van voor de vernieuwing van het vmbo en wegens de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma's voor de profielvakken in het vmbo

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs.]

Artikel II

De paragrafen 2.53 tot en met 2.62 van bijlage 2 behorende bij artikel 2 van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, zoals deze luidden op 31 juli 2019, blijven van toepassing voor de centraal schriftelijke en praktische examens die in 2020 worden afgenomen.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Deze zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob