Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
Type
AMvB
Wetsfamilie
Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO; Wet op het primair onderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-1-2002
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 12 december 2000, houdende actualisering van het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging van het Besluit informatievoorziening WVO

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund, van 22 september 2000, nr. 2000/34848 (3737), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 92, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 90, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, alsmede de artikelen 76c, tweede lid, en 103 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 15 november 2000, No.WO5 00.0449/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 7 december 2000, nr. 2000/45640 (3737), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO.]

Artikel II. WijzigingBesluit informatievoorziening WVO

[Wijzigt het Besluit informatievoorziening WVO.]

Artikel III. Overgangsbepaling afdelingen IOBK

Ten aanzien van een afdeling voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters als bedoeld in artikel XXXIX van de Wet van 2 april 1998 (Stb. 228) is van toepassing het bepaalde in onderdeel m van de tabel in artikel 4, zoals luidend voor inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel IV. Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt, met uitzondering van de artikelen I en artikel III, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Bijlage 1. bij het Besluit houdende actualisering van het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging van het Besluit informatievoorziening WVO

[Wijzigt het Besluit informatievoorziening WVO.]

Bijlage 2. bij het Besluit houdende actualisering van het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging van het Besluit informatievoorziening WVO

[Wijzigt het Besluit informatievoorziening WVO.]