Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma informatica havo en vwo)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma informatica havo en vwo); Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-8-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 september 2016, nr. VO/1048771, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma informatica havo en vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

[Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen

De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing:

  • a. tot en met het schooljaar 2020-2021 voor leerlingen die op 1 augustus 2019 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo;

  • b. tot en met het schooljaar 2021-2022 voor leerlingen die op 1 augustus 2019 zijn toegelaten tot het vijfde of zesde leerjaar vwo;

  • c. in het schooljaar 2019-2020 voor havoleerlingen die in dat schooljaar examen doen op grond van artikel 37a van het Examenbesluit VO; en

  • d. in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 voor vwo-leerlingen die in die schooljaren examen doen op grond van artikel 37a van het Examenbesluit VO.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker