Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo); Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-8-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie havo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

[Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen

[Vervallen]

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart