Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (verduidelijking examenprogramma kunstvakken 1, aanpassing naam programma tot kunstvakken inclusief ckv en toevoeging examenprogramma informatietechnologie in vmbo)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (verduidelijking examenprogramma kunstvakken 1, aanpassing naam programma tot kunstvakken inclusief ckv en toevoeging examenprogramma informatietechnologie in vmbo); Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Eindexamenbesluit VO BES; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Geldend vanaf
1-8-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 januari 2018, nr. VO/BZO/1168692, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met de verduidelijking van het examenprogramma kunstvakken 1, de aanpassing van de naam van dit programma tot kunstvakken inclusief ckv en de toevoeging van het examenprogramma informatietechnologie in het vmbo

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepaling

De wijziging die artikel I, onderdeel 1, van deze regeling aanbrengt in paragraaf 2.11 van bijlage 2 bij de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs is in het schooljaar 2018–2019 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2018 zijn toegelaten tot het vierde leerjaar van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel 2, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 augustus 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob