Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo), 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo), 2020; Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Eindexamenbesluit VO BES; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Geldend vanaf
30-9-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 9 september 2020, nr. 24323627, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wegens de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma's voor de profielvakken in het vmbo

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II

De paragrafen 2.53 tot en met 2.57, 2.61 en 2.62 van bijlage 2 behorende bij artikel 2 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, zoals deze luidden op 31 juli 2019, blijven van toepassing voor de centraal schriftelijke en praktische examens die in het schooljaar 2020 – 2021 worden afgenomen.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob