Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo); Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Eindexamenbesluit VO BES; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Geldend vanaf
1-8-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 9 juli 2018, nr. 1380336 houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma’s voor de profielvakken in het vmbo

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II

De wijzigingen die artikel I van deze regeling aanbrengt in bijlage 2 behorende bij artikel 2 van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2018–2019 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2018 zijn toegelaten tot het vierde leerjaar van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob