Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma geschiedenis havo/vwo)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma geschiedenis havo/vwo); Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs; Eindexamenbesluit VO BES; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Geldend vanaf
1-8-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2017, nr. VO/1116503, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis havo/vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO; en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES.

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

[Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepaling

  • 1. De wijziging die artikel I aanbrengt in bijlage 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, is in het schooljaar 2017–2018 van toepassing op leerlingen die met ingang van 1 augustus 2017 zijn toegelaten tot het vierde of vijfde leerjaar van het havo, of tot het vierde, vijfde of zesde leerjaar van het vwo.

  • 2. De verplichting die deze wijziging aanbrengt in bijlage 1 om de tijdvakken 1 tot en met 4 van Domein B op te nemen in het schoolexamen, is niet van toepassing op leerlingen die met ingang van 1 augustus 2017 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar van het havo.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker