Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (wijziging examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (wijziging examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo); Eindexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
29-6-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juni 2016, nr. VO/997293, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met de wijziging van het examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

[Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs]

Artikel II. Overgangsbepalingen

  • 1. In het schooljaar 2017–2018 wordt voor de eerste maal gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen op grond van het gewijzigde Examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo.

  • 2. In het schooljaar 2018–2019 wordt in het havo voor het laatst examen worden afgenomen op grond van het oude Examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo.

  • 3. In het schooljaar 2019–2020 wordt in het vwo voor het laatst examen worden afgenomen op grond van het oude Examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker