Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet overige OCW-subsidies; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies
Geldend vanaf
17-10-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 29 september 2020, kenmerk 1751613-210899-MEVA, houdende een aanvullende vrijstelling van de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling bij de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 in verband met de uitbraak van het coronavirus (Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 7.2, derde lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan ontvangers van subsidies op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 wordt een aanvullende vrijstelling verleend van de termijn, bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling, tot 1 januari 2021.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

namens deze,