Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden; Wet op het voortgezet onderwijs; Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 13 december 2006 tot intrekking van het Kaderbesluit rechtspositie VO en tot wijziging van enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 26 september 2006, nr. WJZ/2006/31737 (3806), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 38a, tweede en derde lid, en 53, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 2006, nr. W05.06.0418/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 7 december 2006, nr. WJZ/2006/38570 (3806), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Intrekking Kaderbesluit rechtspositie VO

Het Kaderbesluit rechtspositie VO wordt ingetrokken..

Artikel II. Wijziging Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs

[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs.]

Artikel III. Wijziging Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel

[Wijzigt het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel IV. Wijziging Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs

[Wijzigt het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs.]

Artikel V. Wijziging Overlegbesluit onderwijspersoneel

[Wijzigt het Overlegbesluit onderwijspersoneel.]

Artikel VI. Wijziging Rechtspositiebesluit WPO/WEC

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit WPO/WEC.]

Artikel VII. Overgangsbepaling

  • 1. De regelingen voor uitkeringen wegens werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid die bij of krachtens dit besluit komen te vervallen, blijven voor de duur van de uitkering van toepassing op uitkeringen die zijn ingegaan of hadden moeten ingaan voordat het bevoegd gezag van de school op het desbetreffende gebied regels heeft vastgesteld en deze regels in werking treden.

  • 2. Het Kaderbesluit rechtspositie VO zoals dit luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing totdat het bevoegd gezag van de school op het desbetreffende gebied regels heeft vastgesteld en deze regels in werking treden.

  • 3. De aanspraken uit de regelingen die op grond van het eerste en tweede lid zijn gehandhaafd, gelden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit of zoveel later als de aanspraak ontstaat, jegens het bevoegd gezag van de school.

  • 4. Aanspraken jegens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die bestaan op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit, komen na inwerkingtreding van dit besluit ten laste van het bevoegd gezag of diens rechtsopvolger.

Artikel VIIa. Omhangbepaling

Dit besluit berust op artikel X van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

Artikel VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 14 december 2005 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden (Stb. 2006, 19) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

C. P. Veerman