Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.); Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES
Geldend vanaf
1-8-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 18 maart 2014, nr. WJZ/604656 (10346), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 10f, vijfde lid, 22, eerste en derde lid, 29, vierde lid, 30, tweede lid, en 60, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 45, eerste lid, 72, vierde lid, 74, tweede lid, en 116, vijfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 april 2014, nr. W05.14.0065/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2014, nr. WJZ/629892 (10346), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging van het Bekostigingsbesluit WVO

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WVO.]

Artikel II. Wijziging van het Eindexamenbesluit VO

[Wijzigt het Eindexamenbesluit VO.]

Artikel III. Wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO

[Wijzigt het Inrichtingsbesluit WVO.]

Artikel IV. Wijziging van het Staatsexamenbesluit VO

[Wijzigt het Staatsexamenbesluit VO.]

Artikel V. Wijziging van het Eindexamenbesluit VO BES

[Wijzigt het Eindexamenbesluit VO BES.]

Artikel VI. Wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO BES

[Wijzigt het Inrichtingsbesluit WVO BES.]

Artikel VII. Wijziging van het Staatsexamenbesluit VO BES

[Wijzigt het Staatsexamenbesluit VO BES.]

Artikel VIII. Overgangsbepalingen

  • 1. In het schooljaar 2016–2017 wordt voor de laatste maal gelegenheid gegeven tot het afleggen van het eindexamen Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur en klassieke culturele vorming volgens de op 31 juli 2014 geldende bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES vastgestelde voorschriften voor de leerlingen die voor 1 augustus 2014 zijn toegelaten tot het vierde leerjaar.

  • 2. In het jaar 2017 wordt voor de laatste maal gelegenheid gegeven tot het afleggen van het staatsexamen Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur en klassieke culturele vorming volgens de op 31 juli 2014 geldende bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES vastgestelde voorschriften.

  • 3. Leerlingen die voor 1 augustus 2017 examen hebben gedaan in het vak klassieke culturele vorming en het vak Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel f, en tweede lid, onderdelen c en f, van de Wet op het voortgezet onderwijs, of artikel 39, eerste lid, onderdeel f, en tweede lid, onderdelen c en f, van de Wet voortgezet onderwijs BES, zoals deze artikelen luidden op 31 juli 2014, volgens de op 31 juli 2014 geldende bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES vastgestelde voorschriften, zijn vrijgesteld van het volgen van onderwijs in het vak Latijnse taal en cultuur of Griekse taal en cultuur.

Artikel IX. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 juli 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp