Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, enz. (wijzigingen Wet op het voortgezet onderwijs en intrekkingen voortgezet onderwijs)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, enz. (wijzigingen Wet op het voortgezet onderwijs en intrekkingen voortgezet onderwijs); Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-1-2007
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 30 augustus 2006 tot actualisering van het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO en wijziging van diverse besluiten vanwege verschillende wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs alsmede intrekking van een aantal uitgewerkte besluiten op het terrein van het voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juli 2006, nr. WJZ/2006/26508 (3799), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 22, 29, 60, 76c en 84 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 2006, No. WO5.06.0327/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 augustus 2006, nr. WJZ/2006/31700 (3799), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO.]

Artikel II. Wijziging Bekostigingsbesluit W.V.O.

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit W.V.O.]

Artikel III. Wijziging Formatiebesluit W.V.O.

[Wijzigt het Formatiebesluit W.V.O.]

Artikel IV. Intrekken VO-besluiten

 • 1. De volgende besluiten worden ingetrokken:

  • a. Besluit van 15 februari 1973 (Stb. 56), tot vaststelling/wijziging van de examengelden voor enige staatsexamens, zoals laatstelijk gewijzigd door het Besluit van 12 september 1986 (Stb. 468) tot wijziging van de examengelden voor enige staatsexamens,

  • b. Besluit van 24 juni 1991 (Stb. 358), tot wijziging van het Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o. in verband met verhoging van de groepsgrootte.

  • c. Besluit van 5 juli 1991 (Stb. 378), houdende wijziging van het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. en het Besluit l.b.o.-l.a.v.o. in verband met de aanpassing van de voorschriften inzake de berekening van het aantal leraarlessen.

  • d. Besluit van 13 juli 1991 (Stb. 405), houdende wijziging van het Besluit l.b.o/l.a.v.o., en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o. in verband met de invoering van het vak algemene voorbereiding op maatschappij en beroep (Besluit invoering AVMB).

  • e. Besluit van 6 april 1993 (Stb. 209), houdende wijziging van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. in verband met vereenvoudiging van de grondslag voor de bepaling van het aantal formatierekeneenheden (vereenvoudiging formatiegrondslag) zoals laatstelijk gewijzigd door het Besluit van 27 januari 1994 (Stb. 120) tot wijziging van het overgangsrecht bij het Besluit van 6 april 1993 (Stb. 209) houdende wijziging van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. in verband met vereenvoudiging van de grondslag voor de bepaling van het aantal formatierekeneenheden.

  • f. Besluit van 15 juni 1994 (Stb. 456), houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met nadere voorschriften voor de toetsen ter afsluiting van de basisvorming (toetsen basisvorming).

  • g. Besluit van 15 juli 1994 (Stb. 555), tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 14 juni 1994 (Stb. 488), houdende wijziging van het Examenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o., het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o., het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-ma.v.o. 1978 (diploma m.a.v.o.-v.b.o.); compensatie bij gespreide examinering) en tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel VIII, vierde onderscheidenlijk vijfde lid, van het Besluit van 20 december 1990 (Stb. 1991, 38) houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o., het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 en van een aantal inrichtingsbesluiten in verband met de invoer van een aantal nieuwe examenvakken.

  • h. Besluit van 19 mei 1999 ( Stb. 230), houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met de invoering van leerwegen in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede ten aanzien van het praktijkonderwijs; technische aanpassing enkele andere besluiten (invoering leerwegen mavo en vbo, en praktijkonderwijs).

  • i. Besluit van 20 september 1999 (Stb. 405), houdende wijziging van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O. en het Besluit informatievoorziening WVO met name in verband met de invoering van leerwegen in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede ten aanzien van het praktijkonderwijs; technische aanpassing enkele andere besluiten.

 • 2. Voorzover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de besluiten, bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de besluiten, bedoeld in het eerste lid, blijven in stand.

Artikel V. Inwerkingtreding

De artikelen van dit besluit treden in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman