Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-8-2011
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 23 oktober 2002, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 vanwege invoering van leerwegen in het voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 1 juli 2002, nr. WJZ/2002/25153 (3740), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2002, nr. W05.02.0284/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 18 oktober 2002 nr. WJZ/2002/33581 (3740), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging Staatsexamenbesluit VO

[Wijzigt het Staatsexamenbesluit VO.]

Artikel II. Overgangsregeling inzet oude bewijsstukken voor verkrijgen staatsexamendiploma theoretische leerweg vmbo

  • 1. Cijferlijsten en vrijstellingsbewijzen als bedoeld in artikel 25, derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO worden voor zover zij op de datum van eerste toepassing van dat besluit zoals gewijzigd door artikel I langer dan 5 jaar geleden zijn afgegeven, voor de toepassing van dat artikel 25 aangemerkt als vrijstellingsbewijzen die 5 jaar voor die datum van eerste toepassing zijn afgegeven.

  • 2. Met cijferlijsten als bedoeld in artikel 25, derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO en in artikel 48, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. worden onverminderd het eerste lid gelijkgesteld certificaten als bedoeld in artikel 38 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 en in artikel 53 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., zoals luidend voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van het besluit van 28 juli 2000, houdende vaststelling van het Staatsexamenbesluit VO en wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in hoofdzaak wegens invoering van profielen in het vwo en havo (tweede profielenbesluit; Stb. 2000, 358).

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en is voor de eerste maal van toepassing ten aanzien van het examenjaar 2003.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 oktober 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven