Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO); Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
5-11-2011
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 april 2011, WJZ/290456 (3842), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Gelet op de artikelen 10f, vijfde lid, 19, 22, derde lid, 29, vierde lid, 30, tweede lid, 60, vijfde lid, en 85, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 mei 2011, nr. W05.11.0150/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 6 juni 2011, nr. WJZ/303240 (3842), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O.

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit W.V.O.]

Artikel II. Wijziging van het Staatsexamenbesluit VO

[Wijzigt het Staatsexamenbesluit VO.]

Artikel III. Wijziging van het Besluit vbo-groen in een AOC

[Wijzigt het Besluit vbo-groen in een AOC.]

Artikel IV. Wijziging van het Eindexamenbesluit VO

[Wijzigt het Eindexamenbesluit VO.]

Artikel V. Wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO

[Wijzigt het Inrichtingsbesluit WVO.]

Artikel VI. Overgangsrecht

Dit besluit is niet van toepassing op leerlingen die voorafgaand aan het schooljaar 2011–2012 zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs.

Artikel VII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen