Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7); Wet op het primair onderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 3 september 2007, houdende wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juli 2007, nr. AP/PSW/2007/29293, directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 38a;
De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2007, nr. W05.07.0234/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 augustus 2007, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. AP/PSW/2007/33814, directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsregeling

Met betrekking tot de betrokkene wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte is gelegen voor de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, blijft artikel 41 van toepassing zoals dat artikel luidde op de dag voor de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel IIa. Omhangbepaling

Dit besluit berust op artikel X van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 september 2007

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg