Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs); Wet participatiebudget; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
4-4-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 11 april 2012, nr. WJZ/394752 (04901), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Wet participatiebudget, de artikelen 2.2.1, eerste lid, en 2.3.4, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 2, tweede lid, onder e, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en artikel 60, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 mei 2012, nr. W05.12.0116/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 8 oktober 2012, nr. WJZ 433332 (04901), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging Besluit participatiebudget

[Wijzigt het Besluit participatiebudget.]

Artikel II. Wijziging Uitvoeringsbesluit WEB

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WEB.]

Artikel III. Wijziging Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

[Wijzigt het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.]

Artikel IV. Wijziging Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal

[Wijzigt het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.]

Artikel V. Overgangsbepaling verdeelsleutel Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 tot en met 2012

De artikelen 1 en 3 van het Besluit participatiebudget zoals luidend op 31 december 2012 blijven van toepassing op uitkeringen over de jaren 2009 tot en met 2012 en daarop betrekking hebbende geschillen.

Artikel VI. Overgangsbepaling examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal

Artikel 5, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal zoals luidend voor de inwerkingtreding van artikel IV van dit besluit blijft van toepassing op examens en delen van examens die worden afgenomen voor 1 januari 2013.

Artikel VII. Inwerkingtreding

  • 2. Artikel II, onderdelen A en B, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot een in dat besluit te bepalen tijdstip.

  • 3. Artikel IV treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart