Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal); Wet op het primair onderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
15-3-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 7 juni 2017 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 februari 2017, nr. WJZ/1146429 (6657), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 38g, tweede lid, 38h, vierde lid, 38q, tweede lid, 38r, tweede lid, en 38t, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 38g, tweede lid, 38h, vierde lid, 38q, tweede lid, 38r, tweede lid, 38t, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 41f, tweede lid, 41g, vierde lid, 41p, tweede lid, 41q, derde lid, en 41s, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 4.4.6, tweede lid, 4.4.7, vierde lid, 4.4.16, tweede lid, en 4.4.17, tweede lid, 4.4.19, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2017, nr. W05.17.0046/1);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juni 2017, nr. WJZ/1174229 (6657), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging Besluit informatievoorziening WPO/WEC

[Wijzigt het Besluit informatievoorziening WPO/WEC.]

Artikel II. Wijziging Besluit informatievoorziening WVO

[Wijzigt het Besluit informatievoorziening WVO.]

Artikel III. Wijziging Uitvoeringsbesluit WEB

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WEB.]

Artikel IV. Gegevenslevering invoering lerarenregister en registervoorportaal

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel V. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker