Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering); Wet op het primair onderwijs; Wet op het voortgezet onderwijs; Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering); Wet op de expertisecentra
Geldend vanaf
7-12-2005
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 29 augustus 2005, houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van het onderwijs onder meer ten behoeve van een goede uitvoering van enkele wettelijke bepalingen met betrekking tot leerlinggebonden financiering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 11 juli 2005, nr. WJZ/2005/28117 (2632), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel 70a, tweede en vierde lid en artikel 132, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 77a, tweede en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel XV van de Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra, en artikel 28c, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juli 2005, nr. W05.05.0314/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 augustus 2005, nr. WJZ/2005/31581 (2632), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit WPO.]

Artikel II

[Wijzigt het Formatiebesluit WPO.]

Artikel III

[Wijzigt het Bekostigingsbesluit W.V.O.]

Artikel IV

[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering).]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit leerlinggebonden financiering.]

Artikel VI

De in de artikelen I, II, III en IV opgenomen wijzigingen zijn voor de eerste maal van toepassing op de bekostiging van het schooljaar 2005–2006.

Artikel VII

De artikelen I, II, onderdeel B, III en V treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, welk besluit kan bepalen dat die artikelen terugwerken tot en met 1 augustus 2005. De artikelen II, onderdeel A, IV en VI treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 augustus 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman