Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19; Wet overige OCW-subsidies; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Erfgoedwet; Besluit bekostiging WPO; Besluit bekostiging WEC; Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra); Besluit op het specifiek cultuurbeleid; Wet op het specifiek cultuurbeleid; Toetsbesluit PO
Geldend vanaf
24-6-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 juni 2020, nr. WJZ/24563641, houdende de invoering van een hardheidsclausule, alsmede wijziging van verschillende subsidieregelingen in verband met de uitbraak van COVID-19 (Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies, de artikelen 70, 116, eerste en tweede lid, 123, eerste lid, 164a, tweede lid, en 180, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 67, 69, 98, eerste en tweede lid, 103, eerste lid, en 130, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs BES, de artikelen 71, 113, eerste en tweede lid, 120, eerste lid, 146a, tweede lid, en 166, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 18, vierde lid, 74, 75a, 85a, eerste lid, 89, eerste lid, en 104a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 127e, 150, 155, eerste lid, 157, eerste lid, en 185, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs BES, de artikelen 1.5.1, vierde lid, 2.2.3, 2.2a.3, 2.4.2, 2.7 en 7.4.7, zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 1.5.1, 2.2.3, 2.4.1 en 3.5 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, artikel 2.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 7.7 van de Erfgoedwet, artikel 33a van het Besluit bekostiging WPO, artikel 42a van het Besluit bekostiging WEC, artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid, en artikel 10 van het Toetsbesluit PO;

Besluiten:

Artikel 1. Hardheidsclausule

  • 1. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media kunnen bepalingen in de door hen vastgestelde subsidieregelingen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien de onverkorte toepassing van deze bepalingen, gelet op de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 of de maatregelen ter bestrijding ervan voor subsidieaanvragers of subsidieontvangers zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

  • 2. Voor subsidieregelingen die volledig of mede zijn gebaseerd op de artikelen 7.1, 7.3 of 7.7 van de Erfgoedwet, is het eerste lid alleen van toepassing voor zover het gaat om indieningsvereisten, verbonden aan de subsidieaanvraag of de aanvraag om subsidievaststelling, waaraan niet geheel of niet tijdig kan worden voldaan als gevolg van de uitbraak van COVID-19 of de maatregelen ter bestrijding ervan.

Artikel 2. Wijziging Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020.]

Artikel 3. Wijziging Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021.]

Artikel 4. Wijziging Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

[Wijzigt de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO.]

Artikel 5. Wijziging Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs

[Wijzigt de Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs.]

Artikel 6. Wijziging Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg

[Wijzigt de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg.]

Artikel 7. Wijziging Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

[Wijzigt de Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen.]

Artikel 8. Wijziging Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017

[Wijzigt de Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017.]

Artikel 9. Wijziging Subsidieregeling instandhouding monumenten

[Wijzigt de Subsidieregeling instandhouding monumenten.]

Artikel 10. Wijziging Subsidieregeling instructeursbeurs mbo

[Wijzigt de Subsidieregeling instructeursbeurs mbo.]

Artikel 11. Wijziging Subsidieregeling lerarenbeurs

[Wijzigt de Subsidieregeling lerarenbeurs.]

Artikel 12. Wijziging Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs

[Wijzigt de Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs.]

Artikel 13. Wijziging Regeling regionaal investeringsfonds mbo

[Wijzigt de Regeling regionaal investeringsfonds mbo.]

Artikel 14. Wijziging Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022

[Wijzigt de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022.]

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug ten aanzien van:

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob