Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2022
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2022; Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-10-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 21 september nummer CvTE-20.01354 houdende vaststelling van de aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nt2 2022 (Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2022)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid;

Besluit:

Artikel 1. Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2022 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021 ten behoeve van de aanmelding voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2022.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2022.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage Aanmelding Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2022 als bedoeld in artikel 1

Wie wil deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2022 kan zich vanaf 1 november 2021 digitaal aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Er zijn twee Programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Programma I is bedoeld voor degene die op mbo-niveau een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt wil vervullen of daarvoor een beroepsopleiding wil gaan volgen. Het voorbeeld daarvan is een mbo-vakopleiding bij een regionaal opleidingencentrum (ROC), vakinstelling of agrarisch opleidingscentrum (AOC).

Programma II is bedoeld voor degene die een midden- of hogere kaderfunctie wil gaan vervullen of daarvoor een opleiding wil gaan volgen. Men kan hierbij denken aan een studie in het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs of universiteit).

Het College voor Toetsen en Examens stelt ten behoeve van zowel de afname Staatsexamens Nt2 Programma I als Programma II in 2022 ongeveer 7.500 examenplekken open per onderdeel (Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren).

Aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nt2 Programma I en Programma II 2022

 • 1. De aanmeldprocedure is voor beide Programma’s gelijk.

 • 2. Aanmelding gebeurt digitaal via de internetsite www.duo.nl. Kandidaten moeten daar hun gegevens invullen en verzenden.

 • 3. Kandidaten wordt bij hun aanmelding gevraagd naar hun Burgerservicenummer (BSN). Zij moeten erop toezien dat de persoonsgegevens letterlijk overeenkomen met de gegevens op hun identiteitsbewijs.

 • 4. Kandidaten kiezen eerst de door hen gewenste locatie, vervolgens toont het scherm hen de beschikbare examendata. Is de gewenste examendatum niet meer beschikbaar, dan kunnen zij een andere examenlocatie proberen. Het kan zijn dat daar de voorkeursdatum nog wel beschikbaar is. De plaatsen waar de examens worden afgenomen, zijn: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Rijswijk en Zwolle.

 • 5. Tussen het moment van aanmelden en het examen zelf zit, wanneer men online via iDEAL betaalt, altijd ten minste drie weken in verband met de administratieve organisatie van het examen.

  Men kan ook kiezen voor het laten toezenden van een betalingsverzoek door DUO, dan duurt het altijd minstens zes weken totdat men examen kan doen.

 • 6. Aan kandidaten wordt geadviseerd altijd zelf ook een kopie van de internetaanmelding te maken.

 • 7. Wie zich aanmeldt, is verplicht voor die examenplek te betalen. Men kan kosteloos annuleren tot zeven weken voor het examen.

 • 8. Kandidaten moeten zich voor en tijdens het examen kunnen legitimeren. Zonder geldig legitimatiebewijs kan men niet deelnemen aan het examen.

Bijzondere omstandigheden

 • 9. Bij het maken van het examen kan rekening worden gehouden met fysieke of psychische beperkingen van de kandidaat. De kandidaat kan dit aangeven tijdens de aanmelding. De kandidaat ontvangt dan van DUO een brief waarin gevraagd wordt welke voorzieningen nodig zijn.

 • 10. De kandidaat stuurt deze brief terug met een bevestiging van een (medisch) specialist naar de Nt2-administratie van DUO. Het kan zijn dat voor een aangepast examen een andere examendatum en een andere plaats wordt aangeboden dan de eerste keuze van de kandidaat.

Na het aanmelden

 • 11. Binnen één week nadat de aanmelding is verzonden, ontvangt de kandidaat een terugmelding. Dat kan zijn een betalingsverzoek of direct een examenoproep (in geval van op een laat moment betalen met iDEAL).

 • 12. Heeft de kandidaat twee weken na de aanmelding nog geen terugmelding ontvangen, dan moet de kandidaat direct telefonisch contact opnemen met de Nt2-administratie van DUO via 050-5998933.

Betalen

 • 13. Het verschuldigde examengeld kan bij de aanmelding via iDEAL betaald worden. Indien de kandidaat hier niet voor kiest, kan DUO een betaalverzoek toezenden. Het verschuldigde bedrag kan ook uit de inburgeringslening worden voldaan.

 • 14. Als de betaling te laat bij DUO binnen is, wordt ongeveer vier weken voor het betreffende examen een betalingsherinnering verzonden.

 • 15. Wanneer het examengeld veertien dagen voor het examen niet is betaald en bij DUO niet is binnengekomen, kan de kandidaat niet deelnemen aan het examen.

 • 16. Het is mogelijk dat anderen het examengeld betalen. Ook zij moeten er dan op toezien dat het examengeld op tijd betaald is. De kandidaat blijft verantwoordelijk voor betaling van het totale verschuldigde bedrag.

 • 17. Wanneer in de wijze van betaling gedurende het examenjaar veranderingen worden doorgevoerd door DUO, dan wordt hiervan tijdig mededeling gedaan op de website.

Betalen vanuit het buitenland

 • 18. Als een kandidaat vanuit het buitenland betaalt, zijn daar bijna altijd extra kosten aan verbonden. Deze kosten trekt de bank af van het bedrag dat de kandidaat overmaakt. Het gevolg is dan dat de kandidaat te weinig betaalt voor het examen en daardoor niet mag deelnemen. De kandidaat moet dus de extra kosten optellen bij de kosten voor het examen.

 • 19. Kandidaten in het buitenland moeten er rekening mee houden dat verzending van correspondentie per post vanuit en naar het buitenland tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Er wordt aangeraden om een correspondentieadres in Nederland te nemen.

Na betaling

 • 20. Als de betaling is bijgeschreven op de rekening van DUO krijgt de kandidaat, ongeveer veertien dagen voor het examen, de examenoproep. In de oproep staat wanneer, waar en hoe laat het examen wordt afgenomen. Ook staat in de oproep wat de kandidaat mee moet nemen naar het examen en wat wel en niet toegestaan is in de examenzaal.

 • 21. Wanneer de kandidaat de oproep tien dagen voor het examen nog steeds niet heeft gekregen, dan moet hij telefonisch contact opnemen met de Nt2-administratie van DUO via 050-5998933.

Annuleren en wijzigen

 • 22. Tot zeven weken voor het examen is het mogelijk een examen te annuleren of te wijzigen Daarna wordt de organisatie van de afname in gang gezet en is annuleren of wijzigen niet meer mogelijk.

 • 23. Als er sprake is van ziekte van de kandidaat of van overlijden van familie in de eerste graad, kan de kandidaat verzoeken om een uitgesteld examen. Hij moet dit verzoek schriftelijk indienen bij de Nt2-administratie van DUO. Dit kan tot uiterlijk tien dagen na het geplande examen. In geval van ziekte moet met het verzoek een bevestiging van een onafhankelijke arts worden meegestuurd waaruit blijkt dat de kandidaat niet kon deelnemen.

 • 24. Kandidaten kunnen wijzigingen van persoonsgegevens te allen tijde per e-mail doorgegeven aan de Nt2-administratie van DUO onder vermelding van ED-nummer en de examendatum.