Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies
Geldend vanaf
29-5-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 maart 2019, nr. PO/5330988, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs (Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • minister: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • school: basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs die heeft meegedaan aan de pilot tweetalig primair onderwijs;

 • pilot tweetalig primair onderwijs: experiment waarbij op 19 scholen in de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2019 dan wel 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2019 dertig tot vijftig procent van de onderwijstijd in het Engels of Frans of Duits is gegeven, met een sterke internationale oriëntatie;

 • vervolgpilot tweetalig primair onderwijs: experiment waarbij op maximaal 19 scholen in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2023 dertig tot vijftig procent van de onderwijstijd in het Engels of Frans of Duits wordt gegeven, met een sterke internationale oriëntatie.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

 • 1. De minister kan aan een bevoegd gezag van een school subsidie verstrekken voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs.

 • 2. Een bevoegd gezag komt alleen in aanmerking voor subsidie indien hij voor de betreffende school in het bezit is van een besluit van de minister waarin het bevoegd gezag voor de betreffende school op grond van artikel 2 van de Experimentenwet onderwijs toestemming van de minister heeft om voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs af te wijken van de voorschriften in artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO.

 • 3. Een school kan per schooljaar slechts bij één aanvraag voor subsidie betrokken zijn op grond van deze regeling. Een bevoegd gezag kan voor meer scholen subsidie aanvragen.

Artikel 4. Aantal schooljaren

De subsidie wordt voor maximaal vier schooljaren verstrekt.

Artikel 5. Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 10.000 per school per schooljaar.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. Bevoegd gezagen vragen per schooljaar subsidie aan.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier dat beschikbaar wordt gesteld door Nuffic. De aanvraag bevat ten minste een terugblik op het afgelopen schooljaar en een vooruitblik op het komende schooljaar.

 • 3. Voor het schooljaar 2019/2020 wordt in het formulier alleen het deel van de vooruitblik ingevuld. Voor het schooljaar 2022/2023 wordt in het formulier alleen het deel van de terugblik ingevuld.

 • 4. De aanvraag voor het schooljaar 2019/2020 is tevens de aanvraag op grond van artikel 2 van de Experimentenwet onderwijs om voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs af te wijken van artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO.

 • 5. De aanvraag wordt ingediend bij Nuffic.

 • 6. De aanvraag kan worden ingediend:

  • a. voor het schooljaar 2019/2020 vanaf de dag nadat deze regeling in de Staatscourant is geplaatst tot en met 30 juni 2019;

  • b. voor de schooljaren 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023 vanaf 1 januari tot en met 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Besteding subsidie

 • 1. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2. De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na afloop van de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

Artikel 8. Betaling

De minister betaalt het subsidiebedrag ineens.

Artikel 9. Verantwoording

 • 1. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 • 2. De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. De subsidieontvanger toont dit aan door middel van een lesrooster of een ander document waaruit dit blijkt.

Artikel 10. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2023.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob