Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Subsidieregeling tweede lerarenopleiding; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
11-9-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 februari 2020 nr. HO&S/19526911, houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan studenten die een tweede lerarenopleiding willen volgen en die instellingscollegegeld moeten betalen (Subsidieregeling tweede lerarenopleiding)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • DUO: dienst Uitvoering Onderwijs;

 • instellingscollegegeld: collegegeld als bedoeld in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • lerarenopleiding: op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bekostigde bachelor- of masteropleiding die opleidt tot het verkrijgen van een bevoegdheid om les te geven in een school of instelling die valt onder de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 september van een jaar en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op deze regeling.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

 • 1. De minister kan subsidie verstrekken aan een aanvrager die instellingscollegegeld moet betalen in verband met het volgen van een eerste of tweede studiejaar waarin dezelfde tweede lerarenopleiding wordt gevolgd.

 • 2. Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht weigert de minister subsidieverlening aan een aanvrager, indien deze van de minister al een tegemoetkoming in het collegegeld ontvangt of heeft ontvangen voor het volgen van de tweede lerarenopleiding.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

 • 1. Voor het eerste en het tweede studiejaar kan afzonderlijk subsidie worden aangevraagd met gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier dat wordt bekendgemaakt op de website van DUO.

 • 2. De minister kan een aanvrager vragen bewijsstukken van eerder behaalde getuigschriften aan te leveren.

Artikel 5. Termijn indiening aanvraag

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 31 december in het studiejaar van de lerarenopleiding waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Aanvragen die na 31 december worden ontvangen, worden afgewezen.

Artikel 6. Hoogte subsidie en subsidieplafond

 • 1. De subsidie bedraagt € 6.000,– per aanvrager per studiejaar, of bij lager instellingscollegegeld ten hoogste dat bedrag.

 • 2. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is jaarlijks € 2.500.000,– beschikbaar.

Artikel 7. Verdeling van de subsidie

 • 1. De minister verdeelt het beschikbare subsidiebedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 2. Bij de verdeling wordt voorrang verleend aan aanvragen voor een tweede studiejaar, indien aan de desbetreffende aanvragers eerder op grond van deze regeling voor een eerste studiejaar subsidie is verstrekt.

Artikel 8. Verlening, vaststelling en betaling subsidie

 • 1. De subsidie wordt verleend uiterlijk in januari van het desbetreffende studiejaar. De minister verstrekt een voorschot van 50% dat bij de subsidieverlening wordt uitbetaald.

 • 2. Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht weigert de minister de subsidieverlening, indien de subsidieontvanger niet op of vóór 1 december van het desbetreffende studiejaar is ingeschreven voor de lerarenopleiding waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 3. De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld uiterlijk in juni van het desbetreffende studiejaar.

 • 4. Onverminderd artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie, indien de subsidieontvanger na 1 december, doch vóór 1 mei van het desbetreffende studiejaar is uitgeschreven voor de lerarenopleiding waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, lager vastgesteld op 50% van het verleende subsidiebedrag.

 • 5. In afwijking van het derde lid worden subsidies die zijn verstrekt voor een opleiding die in februari aanvangt, ambtshalve vastgesteld uiterlijk in juni na het einde van het desbetreffende studiejaar. Het vierde lid is ten aanzien van deze subsidies niet van toepassing.

 • 6. Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing, indien de uitschrijving voor de lerarenopleiding volgt op de succesvolle afronding van die opleiding.

Artikel 9. Hardheidsclausule

De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9a. Overgangsbepalingen

 • 1. Subsidies die vóór 1 oktober 2021 of eerder op grond van deze subsidieregeling zijn verstrekt voor het volgen van een tweede lerarenopleiding, worden geacht te zijn verstrekt voor het volgen van het eerste studiejaar van de lerarenopleiding.

 • 2. Deze regeling, zoals die luidde vóór 1 oktober 2021, blijft van toepassing op de subsidies die voor die datum zijn verstrekt.

Artikel 10. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2025.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tweede lerarenopleiding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

I.K. van Engelshoven