Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies
Geldend vanaf
21-7-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2017, nr. POVO/1222853, houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking aan bevoegde gezagsorganen ten behoeve van toekomstvast internet in het primair en voortgezet onderwijs (Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel en 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 1.3 en 2.1. van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • schoollocatie: locatie van een school, bedoeld in artikel 1, van de Wet op het primair onderwijs, of van een deel van een school dat zich op een andere locatie bevindt dan die school, van een nevenvestiging bedoeld in artikel 1, van de Wet op het primair onderwijs, of van een deel van een nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan die nevenvestiging, van een school, bedoeld in artikel 1, van de Wet op het voortgezet onderwijs, of van een nevenvestiging, bedoeld in artikel 16, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • schoollocatie BES: locatie van een school, bedoeld in artikel 1, van de Wet primair onderwijs BES, van een school, bedoeld in artikel 1, van de Wet voortgezet onderwijs BES, of van een nevenvestiging, bedoeld in artikel 123, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

 • subsidieaanvrager: bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 1, van de Wet primair onderwijs BES of artikel 1, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

 • internetverbinding: elektronisch communicatienetwerk, bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;

 • netwerkaansluitpunt: netwerkaansluitpunt, bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;

 • aansluitpunt: aansluitpunt, bedoeld in artikel 1 van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

De minister verstrekt subsidie aan een subsidieaanvrager voor de aanleg van een toekomstvaste internetverbinding van een schoollocatie of schoollocatie BES naar een netwerkaansluitpunt, waarop minimaal 500 Mbps download en 40 Mbps upload wordt aangeboden, indien:

 • a. de schoollocatie of schoollocatie BES slechts over een koperverbinding beschikt; en

 • b. voor de schoollocatie of schoollocatie BES niet reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is beschikbaar voor het kalenderjaar 2017 een bedrag van € 250.000,–, voor het kalenderjaar 2018 een bedrag van € 2.400.000,– en voor het kalenderjaar 2019 een bedrag van € 2.650.000,–.

 • 2. Indien het subsidieplafond voor enig kalenderjaar niet is uitgeput wordt het restant toegevoegd aan het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 5. Wijze van verdeling beschikbare middelen

 • 1. De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 2. Indien in het kalenderjaar 2017 of 2018 het subsidieplafond wordt overschreden dan zal de subsidieaanvraag worden aangemerkt als aanvraag voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 6. Subsidiebedrag schoollocatie

 • 1. De eerste € 2.500,– van de aanlegkosten komt voor rekening van de subsidieaanvrager.

 • 2. De subsidie bedraagt, na aftrek van het bedrag van € 2.500,–, bedoeld in het eerste lid:

  • a. tot het bedrag van € 15.000,–: 50% van het overgebleven totaalbedrag van de aanlegkosten dat door de subsidieaanvrager bij de aanvraag is opgegeven, en

  • b. voor het bedrag boven de € 15.000,–: 60% van het bedrag dat boven de € 15.000,– uitkomt.

 • 3. De totale subsidie bedraagt maximaal € 100.000,–.

 • 4. Bij de beoordeling of een aangevraagd bedrag redelijk is, wordt gekeken naar het aantal meters dat gegraven moet worden vanaf die schoollocatie naar het eerste netwerkaansluitpunt en de op het moment van de aanvraag geldende marktprijzen voor de aanleg van en wordt rekening gehouden met eventuele complexiteiten bij de aanleg vanwege de ligging van de schoollocatie.

 • 5. Bij de beoordeling, bedoeld in het vierde lid, wordt gebruik gemaakt van een lijst te vinden op de website van DUS-I:www.dus-i.nl, met de schoollocaties die volgens de gegevens die bij de minister bekend zijn in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling. Bij afwijking van het aangevraagde subsidiebedrag ten opzichte van de gegevens die bij de minister bekend zijn, kan gevraagd worden om nadere informatie.

 • 6. Indien een gezamenlijke aanvraag wordt ingediend als bedoeld in artikel 9, derde lid, bedraagt de subsidie het bedrag bedoeld in het tweede lid, plus 20% van dat bedrag.

Artikel 7. Subsidiebedrag schoollocatie BES

 • 1. Bij de berekening van de hoogte van het subsidiebedrag voor een schoollocatie BES wordt uitgegaan van een gemiddeld bedrag gebaseerd op de op het moment van de aanvraag in Nederland geldende marktprijzen voor, afgezet tegen het aantal meters dat gegraven moet worden vanaf die schoollocatie BES naar het eerste aansluitpunt.

 • 2. De eerste € 2.500,– van de aanlegkosten komt voor rekening van de subsidieaanvrager.

 • 3. De subsidie bedraagt, na aftrek van het bedrag van € 2.500,–, bedoeld in het tweede lid:

  • a. tot een bedrag van € 15.000,–, 50% van het bedrag bedoeld in het eerste lid, en

  • b. voor het bedrag boven de € 15.000,–: 60% van het bedrag dat boven de € 15.000,– uitkomt.

 • 4. De totale subsidie bedraagt maximaal € 100.000,–.

 • 5. Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met eventuele complexiteiten bij de aanleg vanwege de ligging van de schoollocatie BES.

 • 6. Bij de beoordeling, bedoeld in het vijfde lid, wordt gebruik gemaakt van een lijst te vinden op de website van DUS-I:www.dus-i.nl, met de schoollocaties BES die volgens de gegevens die bij de minister bekend zijn in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling.

 • 7. Indien een gezamenlijke aanvraag wordt ingediend als bedoeld in artikel 10, derde lid, bedraagt de subsidie het bedrag bedoeld in het derde lid, plus 20% van dat bedrag.

Artikel 8. Subsidieverplichting

De aanleg van de toekomstvaste internetverbinding waarvoor de subsidieontvanger subsidie ontvangt, is uiterlijk binnen 6 maanden na de subsidievaststelling gerealiseerd.

Artikel 9. Subsidieaanvraag schoollocatie

 • 1. Voor de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van DUS-I:www.dus-i.nl.

 • 2. De subsidieaanvraag is voorzien van:

  • a. het BRIN-nummer van de schoollocatie;

  • b. het bedrag van de aanlegkosten, gebaseerd op een offerte van een telecomaanbieder; en

  • c. de offerte van het telecombedrijf.

 • 3. Wanneer meerdere schoollocaties binnen dezelfde postcode in aanmerking komen voor subsidie, wordt een gezamenlijke aanvraag ingediend, tenzij een gezamenlijke aanvraag niet mogelijk is.

 • 4. Wanneer een subsidieaanvraag voor een schoollocatie bedoeld in het derde lid niet gezamenlijk wordt ingediend, wordt de reden daarvoor geëxpliciteerd bij de subsidieaanvraag.

 • 5. De subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 1 november 2019.

Artikel 10. Subsidieaanvraag schoollocatie BES

 • 1. Voor de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van DUS-I:www.dus-i.nl.

 • 2. De subsidieaanvraag is voorzien van:

  • a. het BRIN-nummer van de schoollocatie BES;

  • b. het bedrag van de aanlegkosten, gebaseerd op het aantal te graven meters en de op het moment van de aanvraag in Nederland geldende marktprijzen voor de aanleg van toekomst vast internet.

 • 3. Wanneer meerdere schoollocaties BES binnen dezelfde postcode in aanmerking komen voor subsidie, wordt een gezamenlijke aanvraag ingediend, tenzij een gezamenlijke aanvraag niet mogelijk is.

 • 4. Wanneer een subsidieaanvraag ten behoeve van een schoollocatie BES bedoeld in het derde lid niet gezamenlijk wordt ingediend, wordt de reden daarvoor geëxpliciteerd bij de subsidieaanvraag.

 • 5. De subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 1 november 2019.

Artikel 11. Besteding, vaststelling en betaling subsidie

 • 1. Indien de activiteiten volledig zijn uitgevoerd en aan de verplichting is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2. De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • 3. De minister betaalt het subsidiebedrag ineens.

Artikel 12. Subsidieverantwoording

 • 1. De verantwoording van de subsidie geschiedt,

  • a. voor zover het een subsidie tot € 25.000 betreft, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving. De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn;

  • b. voor zover het een subsidie van € 25.000 tot en met € 100.000 betreft, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 september 2021.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker